Morell om ministrarnas svar om vinterväghållning och uppställningsplatser: ”Har ingen koll”

Sverigedemokraten Thomas Morells engagemang i frågor som rör vägtransportbranschen kan knappast ha undgått någon. Vare sig åkeriägare, chaufförer eller ministrar med ansvar för de frågor som förknippas med just vägtransporter. I skriftliga frågor och i interpellationer ställer Morell frågor som ministrarna måste besvara.

Ett par av de senare frågorna berör vinterväghållning och uppställningsplatser. Frågan om säkra rastplatser adresserades både till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och till inrikesminister Mikael Damberg (S).

Frågan som Morell ställde var; ”Vad tänker ministern göra för att öka yrkesförarnas trygghet i samband med rast eller viloperiod på rast- och uppställningsplatser?”.

Mikael Damberg ser inga skäl att vidta några ytterligare åtgärder. Han menar att man redan, bland annat, har gett polisen ett ekonomiskt tillskott för att på så sätt förbättra insatserna gällande kontroller av cabotagetransporter och flygande inspektioner av nyttofordon. Vad det har med Morells ursprungliga fråga att göra, har vi däremot inte lyckats lista ut på redaktionen.

I Eneroths svar läser vi att han själv har haft möten med representanter för transportbranschen som även de har framfört behovet av säkra rastplatser. ”Som en del i regeringens arbete med att skapa ordning och reda på vägarna har Trafikverket fått i uppdrag att göra en översyn av hur bristen på säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken längs större vägar kan avhjälpas,”, skriver Tomas Eneroth.

Vidare förklarar han att det i uppdraget ingår att även se över vilka utökade möjligheter den nya kamerabevakningslagen har för en ökad säkerhet i detta sammanhang. ”Trafikverket ska även se över och kostnadsuppskatta åtgärder som bidrar till att höja säkerheten på övriga rast- och uppställningsplatser efter vägnätet. Uppdraget ska genomföras i nära samarbete med andra berörda myndigheter, försäkrings- och branschföreträdare. I anslutning till årsredovisningen ska Trafikverket årligen redogöra för hur arbetet fortskrider.”, skriver Eneroth.

Men ministern menar att även arbetsgivaren har ett ansvar för att föraren har en god, inklusive trygg och säker, arbetsmiljö. ”Det innebär bland annat att arbeta med riskförebyggande åtgärder när det finns risk att en arbetstagare utsätts för våld eller hot om våld.”, menar han.

Därefter kommer Tomas Eneroth in på ”historiskt stora satsningar på svensk polis” och på kontrollplatser. Han förklarar att en inventering av sistnämnda har lett till att Trafikverket nu har påbörjat en upprustning av 20 kontrollplatser. Upprustningen är något som även Mikael Damberg nämner i sitt svar.

Det som de båda ministrarna inte nämner är att kontrollplatser inte kan användas av yrkestrafiken eftersom en del är stängda med bom när polisen inte är på plats.
– Det är okej att köra in och kontrollväga om platserna är öppna. Men ofta, även om de är öppna, är det förbjudet att parkera på dem, säger Thomas Morell som menar att Eneroths svar inte har med den ursprungliga frågan att göra.


Den andra frågan handlar
om vilka åtgärder infrastrukturministern avser att vidta för att säkerställa att underhållet av vintervägar blir godtagbart. Eneroth förklarar att det finns uppsatta krav som ska uppfyllas och att dessa ser olika ut i olika delar av landet.

Förra året beslutade regeringen om en ny nationell plan för transportinfrastrukturen vilket är en satsning på totalt över 700 miljarder kronor på Sveriges infrastruktur. Det, menar Eneroth, ”möjliggör kraftiga satsningar på såväl utveckling som underhåll av infrastrukturen.”.

Tomas Eneroth förklarar att det inte är enbart vinterväghållningen som avgör framkomligheten på vägarna vintertid. Det är också viktigt att fordonen har vinterdäck med rätt mönsterdjup och även i övrigt är väl utrustade för vinterförhållanden samt att förarna är förberedda och vidtar de åtgärder som väglaget kräver.

Han pekar på att regeringen har beslutat att tunga fordon ska ha vinterdäck på samtliga hjul och att regleringen gäller både för svenska och utländska fordon. Likaså har regeringen fattat beslut om att ge Transportstyrelsen i uppdrag att se över trafiksäkerheten för korta dragbilar, så kallade EU-trailers, och bland annat analysera i vilken omfattning just dessa fordonskombinationer är inblandade i olyckor och framkomlighetsproblematik under olika väder- och vägförhållanden.

Eneroth summerar sitt svar:
”Sammantaget kan jag konstatera att såväl regeringen som Trafikverket aktivt arbetar med förbättring och utveckling av verksamheten på flera olika plan.”.

Vad Thomas Morell anser om svaren, går inte att ta miste på.
– Utredningar och regeringsuppdrag är det enda man pratar om. Regeringen får ingenting ur händerna. Man tjatar om cabotagemiljoner, utredningar och andra beslut man tagit, men man gör inga uppföljningar och man har absolut ingen koll på vad som hänt efter alla beslut man tagit, avslutar han.