Personuppgifter / GDPR

Så behandlar vi dina personuppgifter

Information till prenumeranter
Vi sparar personuppgifter om dig när du blir prenumerant. Detta görs för att kunna tillhandahålla och förbättra våra tjänster och ge dig erbjudanden som passar dina behov. Nedan följer information om behandlingen av dina personuppgifter samt dina rättigheter.

Våra tävlingar
De personuppgifter som skickas till oss (via tävlingsbidrag, mejl/post, till exempel lösningar på korsorden) sparas tills tävlingen är avgjord och vinnaren är utsedd. Därefter gallras (raderas) samtliga inskickade bidrag med tillhörande personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig
Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är:
Vägpress AB, Org.nr 556597-5744, Box 8156, 104 20 Stockholm

Ändamål med behandlingen och rättslig grund
Dina uppgifter behandlas i den mån det är nödvändigt för att kunna fullgöra våra förpliktelser gentemot dig, såsom köp, fakturering, leverans och tillhandahållande av support. Därutöver används uppgifterna för att kunna erbjuda personligt anpassade erbjudanden. Behandlingen grundas på det avtal och den ömsesidigt rättsliga förpliktelse som uppstår till exempel då du gjort en beställning. Marknadsföringen skickas till dig grundat på antingen ett samtycke eller en intresseavvägning genomförd av personuppgiftsansvarig.
Data som behandlas är det du själv uppger när du blir kund hos oss eller kontaktar oss exempelvis via e-post eller telefon. Det skapas även data när du loggar in på våra tjänster och i form av cookies när du besöker våra hemsidor.

Överföring av uppgifter
Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster, exempelvis IT-tjänster, på det sätt och i den omfattning som krävs för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt i marknadsföringssyfte.

Vägpress AB strävar efter att inte överföra uppgifter till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES. Om det ändå skulle uppstå ett behov av en sådan överföring kommer förlaget att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda dina personuppgifter.

Lagring och gallring
Dina personuppgifter sparas så länge kundförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

Dina rättigheter som registrerad
Du har rätt att:
– När som helst och utan förklaring återkalla all behandling som grundas på ditt samtycke
– Spärra dina uppgifter för marknadsföring
– Invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer personuppgiftsansvarig endast fortsätta behandlingen om det finns tvingande berättigade skäl.
– Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter
– Begära att bli raderad. Detta kan endast genomföras förutsatt att Vägpress AB inte är skyldigt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund ex vis bokförings- och skattelagstiftning.

Kontakta vår kundtjänst via e-post (prenumeration@vagpress.se) eller på tel. 08-653 83 80.

Registerutdrag
Du har rätt att en gång per år begära ut ett registerutdrag över de personuppgifter som behandlas. Begäran om registerutdrag görs genom att kontakta oss via e-post (prenumeration@vagpress.se) eller på tel. 08-653 83 80.

Säkerhet
Vägpress AB vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse.