Laddinfrastruktur för el och vätgas får söka EU-medel

Regeringen beslutade i går om att tillstyrka två ansökningar om medel ur EU:s fond för ett sammanlänkat Europa. Båda projekten rör investeringar i alternativa bränslen.

Sverige ligger i framkant i arbetet med att öka tillgången på alternativa bränslen och i omställningen till en fossilfri fordonsflotta, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD)

Europeiska kommissionen har utlyst en möjlighet att ansöka om medel för infrastrukturprojekt som bidrar till utbyggnaden av infrastruktur för alternativa bränslen och till utfasningen av fossila bränslen i transportsektorn längs det så kallade TEN-T nätet (Transeuropeiska transportnätet).

Trafikverket har samordnat ansökningsprocessen i Sverige och regeringen tar slutgiltig ställning till projekten innan ansökningarna lämnas in till EU:s fond för ett sammanlänkat Europa. Kostnaden för projekten är minst 36 miljoner euro, varav 12,4 miljoner euro söks i bidrag.

De två aktuella projekten är:
“Electrifying transport: expanding the Nordic charging network.”
Projektet omfattar inrättande av 342 laddningsstationer i Sverige och Finland varav 156 i Sverige.
“The Bothnia Heavy Duty Hydrogen Corridor”

Projektet söker medfinansiering för 6 vätgasstationer och 2 produktionsanläggningar mellan Kiruna
och Umeå. Målgruppen är tunga transporter för företag i regionen.