Ikea: ”Vi följer utvecklingen i Samskip-ärendet”

Efter kammarrättens fällande dom mot Samskip Sia, tar vi kontakt med några av deras stora kunder. Den här gången är det Ikea som svarar på våra frågor. ”Vi tillåter ej transportupplägg baserade på cabotage”, säger Ikea bland annat.

Efter kammarrättens dom i Samskip Sia-ärendet har vi berättat om att Samskip vidtar åtgärder, vilka hittills inneburit att man svenskregistrerar 40-talet dragbilar och har skrivit på ett utstationeringsavtal med Transportarbetareförbundet.

Arctic Paper i Grycksbo vars transport låg till grund för ärendet i kammarrätten, har svarat på våra frågor. Det gjorde de innan Samskip började göra förändringar. Idag publicerar vi Ikeas syn på kammarrättsdomen mot Samskip Sia.

Vi frågar om Ikea känner till domen som vi bifogar i mejlet tillsammans med våra frågor.
– Ja, Ikea Supply Chain Operations känner till den pågående rättstvisten mellan Samskip van Dieren och Transportstyrelsen kring hur formuleringen ”närmast lämpliga terminal” i kombidirektivet ska tolkas. Vi har också uppmärksammats på kammarrättens dom från den 12 november, säger Ikea.

När vi frågar hur de ställer sig till domen, svarar Ikea att de som transportköpare välkomnar en tydlighet kring hur formuleringen ”närmaste lämpliga” terminal i kombidirektivet som styr intermodala transporter ska tolkas.
– Ikea har ett tydligt klimatmål att senast 2030 vara klimatpositiv, vilket innebär vi skall minska mer växthusgaser än vad Ikeas värdekedja släpper ut, samtidigt som Ikeas verksamhet växer. För oss i Supply Chain Operations innebär detta mål att att vi skall minska koldioxidavtrycket från våra tunga transporter med i genomsnitt -70 procent. En viktig strategi för oss att uppnå dessa mål är att transportera en större andel av våra produkter via intermodala lösningar och idag är denna andel i Europa mer än 50 procent. Att transportera mer på järnväg minskar våra CO2-utsläpp, förbättrar säkerheten på vägarna och skapa förutsättningar för en bättre arbetsmiljö, säger Ikea.

Föranleder domen Ikea att på något sätt agera och i så fall på vilket sätt?
– Som en del av vår ambitiösa klimatagenda att minska koldioxidavtrycket från våra tunga transporter med i genomsnitt -70 procent, har vi under flera år arbetat aktivt med att transportera en större andel av Ikeas produkter via intermodala transportlösningar. Att transportera mer på järnväg minskar våra CO2-utsläpp, förbättrar säkerheten på vägarna och bidrar också till att skapa en bättre arbetsmiljö för chaufförerna då de kan köra kortare sträckor och komma hem till sina nära och sin familj när arbetsdagen är över. Idag är andelen intermodala transporterar i Europa mer än 50 procent, svarar Ikea.

Men de svar ni gett oss talar endast om vilka klimatmål ni har och varför ni använder intermodala lösningar. Med de transportupplägg Samskip använder, transporteras gods långa sträckor på väg, längre än vad som ryms inom kombidirektivet, och passerar under vägtransporterna inte sällan andra, närmare liggande kombiterminaler med nödvändig kapacitet att ta hand om enheterna.

Faller då inte de mål ni beskriver för oss att ni vill uppnå med mindre sträckor på vägarna?
– Genom vår uppförandekod för leverantörer, IWAY, ställer vi tydliga och strikta krav på transporttjänstleverantörerna att följa nationell och internationell lagstiftning. Vidare tillåter vi ej transportupplägg baserade på cabotage och vi arbetar aktivt för att ständigt utveckla vår uppförandekod och revisionsmetodik, vilket hjälper oss att ta itu med rätt frågor och säkra efterlevnaden, säger Ikea.

Ikea avrundar med att, trots att de tagit del av kammarrättens dom, konstatera att det idag råder en otydlighet i hur kombidirektivet ska tolkas och som transportköpare välkomnar Ikea en tydlighet och ett domstolsbeslut kring hur formuleringen ”närmaste lämpliga” terminal i kombidirektivet som styr intermodala transporter skall tolkas. De följer därmed utvecklingen i detta rättsfall.

Om artikeln

Publicerad: 2021-12-10 14:07
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Cabotagetransport CO2 Ikea Intermodala Transporter IWAY Klampning Kombitransport Polis Samskip