Jernej Vrtovec, Sloveniens infrastrukturminister tillika rådets ordförande säger att de nya reglerna är ett viktigt steg framåt för att uppfylla EU:s klimatmål.

Eurovinjettreformen antagen av rådet i EU

Rådet har gett grönt ljus för starkare och utvidgade regler för vägavgifter (eurovinjettdirektivet) för att stimulera renare och mer effektiva transporter. Den reviderade lagen inkluderar ett nytt system för att hantera CO2-utsläpp och med det minska transporternas koldioxidavtryck i enlighet med EU:s Green Deal och Parisavtalet.

Jernej Vrtovec, Sloveniens infrastrukturminister tillika rådets ordförande säger att de nya reglerna tillsammans med det nya systemet för att hantera koldioxidutsläpp, är ett viktigt steg framåt för att uppfylla EU:s klimatmål.
– Att stimulera ett ökat användande av de renaste och mest bränslesnåla fordonen kommer att göra transporterna mer hållbara, säger han.

Tidsbaserade vägavgifter för tunga fordon kommer att fasas ut på det centrala TEN-T:nätet inom åtta år efter att direktivet har trätt i kraft. I de fall där medlemsstaterna tillämpar ett gemensamt system med vinjetter såsom Eurovinjettfördraget, kommer de att ha ytterligare två år på sig att anpassa eller avveckla det systemet.

Tidsbegränsade vägavgifter kommer att ersättas av avståndsbaserade vägtullar och tidsbaserade vägavgifter (vinjetter). Förändringen kommer dock inte att gälla alla vägar.

De vägar som omfattas av avvecklingen representerar de huvudsakliga rutterna där den största internationella transiteringen av nyttofordon sker. Medlemsstaterna kan fortsätta att tillämpa vinjetter på andra delar av sitt vägnätverk.

Undantag från utfasning av vinjetter tillåts i vederbörligen motiverade fall, till exempel i fall av låg befolkningstäthet eller när en vinjett gäller en begränsad del av en väg och efter att kommissionen har underrättats.

Medlemsstaterna kommer också att ha möjlighet att inrätta ett kombinerat avgiftssystem för tunga fordon eller för vissa typer av tunga fordon, där man sammanför avstånds- och tidsbaserade element och integrerar de två variationsverktygen (det nya baserat på CO2-utsläpp och den befintliga baserad på euro-klasser).

Detta system kommer att möjliggöra ett fullständigt genomförande av principerna ”användaren betalar” och ”förorenaren betalar” samtidigt som medlemsstaterna får den nödvändiga flexibiliteten att utforma sina egna vägavgiftssystem.

Som en grundläggande princip för vägavgifter behåller medlemsstaterna dock friheten att tillämpa vägtullar och användaravgifter för olika kategorier av fordon såsom tunga fordon, tunga lastbilar, turistbussar, lätta fordon, lätta nyttofordon, minibussar och personbilar oberoende av varandra. Till exempel kan medlemsländer besluta att inte bussar inte omfattas.

Enligt reglerna om de perioder som vinjetter är giltiga, kommer vinjetter också att behöva göras tillgängliga för en dag och för en vecka eller tio dagar eller båda. Ändå kan medlemsstaterna begränsa användningen av den dagliga vinjetten till endast transitändamål.

Ett nytt EU-omfattande verktyg kommer att införas för varierande infrastruktur och användaravgifter för tunga fordon baserat på CO2-utsläpp. Variationen kommer att baseras på befintliga CO2-standarder. Inledningsvis kommer systemet endast att gälla för de största lastbilarna, men kan successivt utvidgas till andra typer av tunga fordon. Den kan också regelbundet anpassas till tekniska framsteg.

Lagtexten innehåller säkerhetsåtgärder för att säkerställa att hybridfordon inte får lättnader två gånger och för att undvika eventuella överlappningar av koldioxidvariationen med andra koldioxidprissättningsinstrument.

Variationer av vägtullar eller användaravgifter baserat på miljöprestanda kommer att gälla för skåpbilar och minibussar från 2026, där det är tekniskt genomförbart.

En extern kostnadsavgift för luftföroreningar blir obligatorisk för tunga fordon efter en fyraårig övergångsperiod, där vägtullar tas ut. Medlemsstaterna kommer dock att tillåtas att inte tillämpa denna avgift efter att ha meddelat kommissionen och om det skulle leda till omledning av trafik som skulle få negativa konsekvenser. Den obligatoriska avgiften kommer inte att påverka medlemsstaternas val att tillämpa en extern kostnadsavgift för CO2-utsläpp oavsett omständigheter.

Medlemsstaterna kommer att använda intäkterna som genereras för att adressera trängselfrågor eller för att utveckla hållbara transporter och rörlighet i allmänhet. De nya reglerna tillåter medlemsländerna att tillämpa ett högre påslag, upp till 50 procent, på infrastrukturavgiften som tas ut på specifika mycket belastade vägsträckor om alla berörda medlemsländer är överens.

Direktivet innehåller ett antal undantag från avgiftsreglerna gällande till exempel befintliga koncessionsavtal, funktionshindrade och glesbygd.

Om artikeln

Publicerad: 2021-11-10 09:43
Kategori: Nyheter
Taggar: CO2 EU EU-kommissionen Eurovinjett Green Deal Klimatmål Parisavtalet Rådet Vägavgift vägtullar