Foto: Proffs/arkiv.

Regeringen backar om gasbilar – ska fortfarande vara miljöbilar

Regeringen kommer inte gå vidare med det remitterade förslaget om förändrad miljöbilsdefinition. Det är beskedet efter avslutad remissrunda, tillsammans med redan aviserade förändringar i budgeten av klimatbonus- och miljöbilsdefinitionen. Därmed kommer gasbilar fortsatt kunna upphandlas av statliga myndigheter.

Den 27 maj i år kunde vi berätta att regeringen skickade ut ett förslag på remiss om att miljöbilsdefinitionen föreslogs ändras vid årsskiftet och att det skulle påverka vilka bilar myndigheterna får köpa in.

Vi tog även upp ämnet i En Riktig Chaufförspodd där det diskuteras vilken effekt en ändring skulle kunna få.

När remissen skickades ut, fick vi även veta att det var ett EU-direktiv som Sverige måste implementera. Frågan blev då: Vad kommer remissvaren att ha för betydelse? När remissvaren kom in blev svaret: Jo, remissvaren fick betydelse.

I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen att klimatbonus- och miljöbilsdefinitionen ändras så att den får samma koldioxidkrav som definitionen av en så kallad ”ren lätt bil” i det EU-direktiv som Sverige kommer att implementera.

Regeringen kommer, med anledning av de aviserade förändringarna i budgeten, inte gå vidare med förslaget till ändrad miljöbilsdefinition för statliga myndigheter som remitterades tidigare i år.
– En viktig del i omställningen av transportsektorn är att förbättra förutsättningar för hållbara bränslen, som fordonsgasen. Därför har regeringen infört stöd för utveckling och inköp av fordonsgasbussar- och bilar. I budgeten för 2022 går vi fram med ekonomisk kompensation till de gasbilsägare som får en merkostnad i samband med besiktningen. Med dagens besked kan jag konstatera att gasbilar även fortsättningsvis kommer räknas som miljöbilar vid statlig upphandling, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

De övriga förslagen i promemorian bereds vidare. Regeringen planerar att remittera till Lagrådet senare i höst och därefter ta fram en proposition till riksdagen för att genomföra ändringsdirektivet.