Vad som är trovärdigt eller inte måste åtföljas av konkret bevisning i det svenska rättssamhället. Vad som är trovärdigt eller inte måste åtföljas av konkret bevisning i det svenska rättssamhället.

Åklagaren förklarar om nedlagda traktorärendet

Traktorärendet i Eskilstuna lades ner av åklagaren då denne inte ansåg att bevisningen skulle leda till fällande dom. Det räcker inte att något är trovärdigt eller inte – det måste kunna föras i bevis också. Även om ärendet är nerlagt, har dock de involverade parterna själva möjlighet att begära omprövning av åklagarens beslut enligt de besvärshänvisningar som meddelats i samband med nedläggningsbeslutet.

När Eskilstunas yrkestrafikgrupp stoppar ett traktorekipage som utför transporter för ett byggprojekt, landar det i flera rapporter och sammanlagt riskerar inblandade att få betala stora summor. Överträdelserna rörde bland annat olaga yrkesmässig trafik, skattebrott, beställaransvar och olovlig körning. Efter att förundersökningen gjorts, lägger åklagaren ned samtliga ärenden då uppsåt saknas.

Att ärendena läggs ned mot bakgrund av att det inte går att bevisa uppsåt, väcker starka känslor varför vi ännu en gång tar kontakt med kammaråklagare Emil Tiberg för att be honom förtydliga det som många har svårt att förstå.

Anläggningslastbilarna som initialt körde schaktmassorna från byggplatsen och då även transporterade godset på väg, ersattes av de aktuella traktorerna som, vad vi erfar, skulle fortsätta uppdraget vilket således innefattade transport på väg, något traktorerna och deras förare inte hade tillstånd och utrustning för att göra.

Vi frågar åklagaren om det är trovärdigt att traktorernas ägare inte kände till karaktären av uppdraget och att beställaren av transporterna inte informerat om uppdragets karaktär utan att det hela i stället var planerat?

Svaret är att huruvida de enskilda påståendena vi uttrycker är trovärdiga eller ej, avser Tiberg inte att kommentera.
– Det som faller inom ramen för mitt arbete är att göra en sammantagen bedömning av den bevisning som finns givet de krav som finns i lagstiftning samt praxis. Jag ska bedöma utsikterna för att nå en fällande dom. I den bedömningen kan finnas uppgifter som talar för respektive mot förutsättningarna att nå en fällande dom, säger Emil Tiberg.

Det handlar om att det måste gå att bevisa hela kedjan samt visa vilka insikter respektive person/företrädare haft. Att endast säga att det inte är trovärdigt utan att ha något konkret för att kunna motbevisa en företrädares uppgift, kommer inte att leda till en fällande dom och i sådana fall väcks inte åtal.

Traktorärendet ses av den rapporterande yrkestrafikgruppen som ett oaktsamhetsbrott. Varför är det inte det?
– Beträffande oaktsamhet måste åklagaren även i de fallen kunna motbevisa de uppgifter som exempelvis en förare lämnat av vad hen kände till och vilka instruktioner hen fått. Om ord står mot ord kommer det inte att räcka till en lagföring och då ska åtal inte väckas och inte heller talan om företagsbot föras, säger Tiberg.

Ärendena är förvisso nedlagda, men det betyder inte att de kan öppnas igen. För det krävs att det framkommer nya konkreta uppgifter som inte fanns vid bedömningen av utredningen.
– Det material jag känner till i skrivande stund föranleder inte något sådant beslut. De involverade parterna har själva möjlighet att begära omprövning av mitt beslut enligt de besvärshänvisningar som de fått i samband med nedläggningsbeslutet, avslutar kammaråklagare Emil Tiberg.