Foto: Transportstyrelsen. Foto: Transportstyrelsen.

När gör Transportstyrelsen en tillsyn?

I år införde Transportstyrelsen en hårdare praxis vilket har lett till att åkerier som tidigare kunnat klara sig ur en tillsyn, numera inte kan det. Och att tillstånd kan dras in med omedelbar verkan även om ärendet senare överklagas. Vad krävs för att Transportstyrelsen ska reagera och kan en privatperson komma med tips anonymt?

Vi har i år kunnat berätta om att Transportstyrelsen antagit en hårdare praxis som leder till fler tillståndsindragningar. Vi har vid flera tillfällen frågat oss hur mycket det ”goda anseendet” rymmer innan exempelvis ett företag eller en trafikansvarig förlorar rätten att bedriva verksamhet och kunnat konstatera att det ryms väldigt mycket.

Det har även Transportstyrelsen reagerat på och stramade i år upp användningen av den befintliga lagstiftningen. Det resulterade i att vi i februari och mars i år kunde skriva om två tillståndsindragningar gällande Goods Transport Scandinavia AB och Västerås Tungtrafik Service AB på vilka den stramare praxisen tillämpades.

Men vad krävs för att bli föremål för Transportstyrelsen tillsyn av kör- och vilotider och för trafiktillstånd? Vi ber Transportstyrelsen ge oss en övergripande beskrivning.

Först måste något trigga Transportstyrelsens intresse och det sker inte sällan genom att polisen, som har underrättelseskyldighet, stoppar ett fordon utmed vägen och då påträffar oegentligheter kring exempelvis kör- och vilotiderna, handhavandefel av färdskrivaren, arbetstider.
– Alla kan göra fel. Även göra ett allvarligt fel och när polisen kontrollerar 28 dagar bakåt i tiden på ett fordon och inte ser tecken på systematik, är behovet av en påföljande tillsyn inte uppenbar. Skulle däremot kontrollen visa att föraren ofta bryter mot regelverken och polisen rapporterar det till oss, då ringer en varningsklocka här, säger Transportstyrelsen.

Ett första steg kan då vara att Transportstyrelsen genomför en företagskontroll och begär in kör- och vilotidsuppgifter för två månader för samtliga fordon.
– Ett åkeri kan givetvis ha en förare som ofta bryter mot reglerna, men när flera förare i olika fordon över tid uppvisar samma systematiska brister, kan en större tillsyn mot hela tillståndet bli aktuell, säger Transportstyrelsen.

Ju större kontroll, desto mer resurskrävande blir den att genomföra. En kör- och vilotidstillsyn till följd av en vägkontroll tar mindre resurser i anspråk inte minst för att polisen redan gjort en stor del av jobbet genom att kontrollera ett fordon 28 dygn bakåt i tiden vilket kan ge en sanktionsavgift. Det kan trigga en likadan kontroll av företaget vilket innefattar samtliga fordon och förare i åkeriet under två månader. Överträdelser kan även här rendera i en sanktionsavgift.

Det kan också bli fråga om en tillsyn av företagets tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik med eventuell indragning som följd om det exempelvis finns många sanktioner från tidigare tillsyner.

Sådana kontroller blir ofta resurskrävande, inte bara för mängden information som ska gås igenom och en omfattande rapport som ska skrivas, utan även för att tillsynen emellanåt försvåras om åkeriet ”över en natt” säljs och/eller förändringar av styrelsen görs. Det kan även vara svårt att få kontakt med åkeriet.
– Att ett åkeri med många fordon och hög årsomsättning byter ägare så snabbt under pågående tillsyn förstärker misstankarna om att det inte står rätt till, säger Transportstyrelsen.
Innan ett beslut om tillståndsindragning fattas, ges åkeriet möjlighet att yttra sig.

Tidigare knöts oegentligheter i ett åkeri mer till den trafikansvarige, men idag ser man till hela företaget.
– Ett åkeri kan byta trafikansvarig, men om en ny trafikansvarig anmäls och vi anser att ett byte av trafikansvarig inte räcker, kan vi nu med omedelbar verkan dra in tillståndet för åkeriet också även om de senare överklagar, säger Transportstyrelsen.
De flesta tillståndsindragningarna överklagas inte. Däremot överklagas fler beslut som rör kör- och vilotiderna. Av det som överklagas kvarstår Transportstyrelsens beslut i en majoriteten av ärendena.

Har den nya praxisen lett till att ni har fler ärenden?
– Ja, och idag kan vi dra in tillstånd för åkerier som tidigare, trots upprepat fusk, hade klarat sig undan via de hål som vi nu täpper till, säger Transportstyrelsen.

För att Transportstyrelsen ska kunna göra tillsyner måste de först få kännedom om åkeriet. Det sker oftast via en annan myndighet, exempelvis Polismyndigheten, men även andra som fackförbund. Kan en privatperson tipsa er och kan det göras anonymt?
– Absolut. Det förekommer också. Man kan ringa in tips och man kan vara helt anonym om man inte ens säger sitt förnamn. Lite besvärligare med anonymiteten blir det om tipsaren vill skicka handlingar eftersom Transportstyrelsen är en myndighet där handlingar är offentliga och kan begäras ut, säger Transportstyrelsen och tillägger att alla tips tas på allvar, men att en rapport från en myndighet av förklarliga skäl väger tungt.

Transportstyrelsen fortsätter att strama upp regelefterlevnaden och man har idag ett antal pågående tillsynsärenden.
– Det pågår samtidigt ett intensivt arbete hos oss just med nya regelverk som bit för bit tillkommit i och med mobilitetspaketet implementering och vi ser att det exempelvis blir allt svårare att ha brevlådeföretag. Situationen i transportnäringen har ett behov av att styras upp för att ge seriösa aktörer en chans att kunna verka på liknande villkor, avslutar Transportstyrelsen.