"Klart och tydligt ledarskap i dessa frågor vore välkommet", säger Viktor Gunnarsson, ansvarig för konkurrenskraftsfrågor på Drivkraft Sverige. "Klart och tydligt ledarskap i dessa frågor vore välkommet", säger Viktor Gunnarsson, ansvarig för konkurrenskraftsfrågor på Drivkraft Sverige.

Utsläppen ökar med sänkt reduktionsplikt

Utsläppen ökar när andelen förnybart sjunker i bensin och diesel, men användningen av HVO100 är däremot högre 2024. Drivkraft Sverige presenterar i dag "Omställningsbarometern" som mäter trycket på omställningen från fossilt till fossilfritt inom drivmedels- och laddoperatörsbranschen.

Andelen hållbara biodrivmedel var 13,2 procent under första kvartalet 2024 vilket är en halvering jämfört med motsvarande period 2023, skriver Drivkraft Sverige i sin ”Omställningsbarometer” som mäter trycket på omställningen från fossilt till fossilfritt inom drivmedels- och laddoperatörsbranschen.

Användningen av HVO100 är däremot högre 2024. Sammantaget ökar koldioxidutsläppen från bensin och diesel under första kvartalet 2024 till följd av förändringarna i reduktionsplikten.

Omställningsbarometern visar att under första kvartalet 2024 var andelen biodrivmedel betydligt lägre än motsvarande period 2023. Andelen hållbara biodrivmedel var 13,2 procent vilket kan jämföras med 27,8 procent för motsvarande period föregående år.

Detta utgör ett tydligt trendbrott i användningen av biodrivmedel och beror på en minskad ambition inom reduktionsplikten.
– Totalt stod låginblandning av biodrivmedel i bensin och diesel för närmare fem procent av drivmedelsleveranserna första kvartalet 2024 vilket kan jämföras med drygt 21 procent för samma period 2023, säger Viktor Gunnarsson ansvarig för konkurrenskraftsfrågor på Drivkraft Sverige.

Samtidigt ökade andelen rena eller höginblandade biodrivmedel från 6,3 till 8,4 procent av drivmedelsleveranserna. Detta främst genom ökade mängder av HVO100. Dessa drivmedel omfattas inte av reduktionsplikten utan är i stället befriade från koldioxid- och energiskatt. Skattebefrielsen utgör ett statligt stöd som kräver godkännande från kommissionen. Det nuvarande godkännandet gäller till utgången av 2026.

Att inblandningen av biodrivmedel i bensin och diesel minskat gör att den förnybara andelen minskar på bekostnad av den fossila andelen som ökar. Detta ökar de fossila koldioxidutsläppen.
– Enligt vår bedömning innebär förändringarna från årsskiftet sammantaget att de fossila koldioxidutsläppen ökat med ca 24 procent första kvartalet 2024 jämfört med motsvarande tid 2023, trots att rena och höginblandade biodrivmedel ökar, säger Viktor Gunnarsson.

Utbyggnaden av den publika laddinfrastrukturen fortsätter, men nyregistreringen av elbilar har avstannat. Första kvartalet 2024 stod elbilar för cirka 30 procent av nybilsförsäljningen jämfört med 36 procent under samma period 2023.

Andelen elbilar av nybilsförsäljningen är däremot betydligt högre än för några år sedan. Vid utgången av 2023 var ca sex procent av Sveriges personbilsflotta elbilar.

Utbyggnaden av laddinfrastrukturen är en viktig pusselbit i elektrifieringen. Drivkraft Sveriges medlemmar och partners har höga ambitioner och bygger nya laddstationer för både personbilar och lastbilar i snabb takt.
– I juni 2024 hade våra medlemmar och partners sammanlagt 793 publika laddstationer för snabbladdning med totalt 1983 laddpunkter, säger Viktor Gunnarsson.

Sverige hade länge en särställning med högst andel biodrivmedel i hela Europa, mycket tack vara reduktionsplikten och innan det tack vare den omfattande skattebefrielsen. Regeringens sänkning av reduktionsplikten till sex procent för bensin och diesel har förändrat detta.

Vad som händer efter 2026 när det gäller biodrivmedel i vägtrafiken och därmed för koldioxidutsläppen är i dagsläget mycket oklart. Regeringen har med sikte på EU-målen lovat att tillsätta en bred styrmedelsutredning samt återkomma med vad som händer med reduktionsplikten efter 2026.
– Klart och tydligt ledarskap i dessa frågor vore välkommet för att ge drivmedelsbranschen möjlighet att bidra till omställningen på ett effektivt sätt, avslutar Viktor Gunnarsson.