Erikssons i Tomelilla – skyhögt sanktionsbelopp

Megit AB, en del av Erikssons Åkeri i Tomelilla AB, fick trafiktillståndet återkallat i september 2023. Transportstyrelsen har gjort en omfattande tillsyn som nu har landat i en sammanlagd sanktionsavgift på 5 358 000 kronor. Baserat på årsomsättningen blir det i stället 383 322 kronor. Vi erfar att Transportstyrelsens tillsyn är den hittills mest omfattande vi tagit del av.

Många är artiklarna vi skrivit om att Erikssons Åkeri i Tomelilla efter tillsyn av Transportstyrelsen ålagts att betala sanktionsavgifter samt i vissa fall fått trafiktillstånd återkallat. Ett annat av företagets bolag, Eriksson Greenroad, blev i slutet av 2023 uteslutet ur Fair Transport.

Transportstyrelsens omfattande tillsyn av Megit AB omfattar perioden 220801 – 220930. Överträdelserna är många och handlar långt ifrån endast om kör- och vilotider, även om dessa kan uppfattas vara påtagligt många företagets storlek till trots.

För att ta några exempel på mer vanligt förekommande överträdelser som påträffas vid tillsyner, kan vi i detta ärende nämna att vid 121 tillfällen har förare kört med annan förares förarkort och vid 275 tillfällen har diagramblad/förarkort använts felaktigt eller inte alls. Därtill kommer en mängd överträdelser av kör- och vilotiderna.

Det som denna gång gör Transportstyrelsens tillsyn annorlunda är omfattningen av informationsinhämtningen. Bland mycket annat har man tittat närmare på flera förares körmönster, hämtat in uppgifter från utländska myndigheter samt Skatteverket.

Uppgifterna visar att vissa av förarna inte har fått någon lön utbetald från företaget under kontrollperioden eller kringliggande månader. Redovisningen av förares löner haltar då förare endast ska ha fått betalt för körtiden och inte för annat arbete.

Uppgifterna man fått in visar även att vissa förarkorts ägare saknar körkortsbehörighet för tunga fordon.

Analysen av körmönster, fordonens geografiska position vid förarbyten samt hur förarkorten använts, visar att merparten av förarkorten uteslutande använts i nära anslutning till föraren i fråga under hela kontrollperioden. Förklaringen som åkeriet gett är att förarkortsinnehavarna ibland utfört transporter tillsammans med en annan förare.

Transportstyrelsens slutsats är dock att förarkorten för det mesta används när en förare riskerar bryta mot kör- och violtidsreglerna. Förklaringen att förare har mött upp kollegor utmed vägen faller också i analysen då bytena skett på föga troliga platser. Tidpunkten för förarkortsbytena talar för att föraren har behövt använda båda korten för att försöka dölja överträdelser.

Hur bytena där en förare dyker upp på en plats för att ta över, ibland flera mil från där denne avslutade sitt förra pass och vissa gånger till och med i ett annat land, har gått till, har åkeriet inte kunnat redogöra för. Flera av de uppdykande förarna saknar registrerade löneutbetalningar hos Skatteverket samt saknar behörighet att framföra tunga fordon.

Transportstyrelsen har funnit 13 förarkort som de bedömer andra förare använt som extra förarkort. Alla kort utom ett bär östeuropeiska namn. Varje användning av extra förarkort utgör överträdelsen ”föraren har framfört fordonet med en annan förares förarkort”.

Vid vissa tillfällen har användningen av extra förarkort inte kunnat knytas till en specifik användare, men då har förarkortet i stället redovisats på det fordon som kortet använts i.

Transportstyrelsen ser att flera förare har börjat sin arbetsdag med att köra utan förarkort för att senare sätta in det vilket gör att förarens hela arbetsdag inte finns registrerad. För att få fram mer uppgifter om detta har samtliga aktiviteter från fordonsfiler och extra förarkort överförts till den förare som använt kortet. Då har ytterligare kör- och vilotidsöverträdelser kommit fram.

Transportstyrelsen anser att en stor del av åkeriets förare systematiskt kör korta sträckor utan förarkort innan de sätter i kortet. Åkeriet har inte heller gjort alla nödvändiga uppgifter tillgängliga för Transportstyrelsen under tillsynen. Bland annat saknas en del uppgifter för förare och fordon.

När det gäller förarnas möjlighet att återvända hem eller till arbetsgivarens arbetsställe ser Transportstyrelsen att flertalet förare är bosatta i Sverige och behöver inte ges möjlighet att återvända. De förare som ska ges denna möjlighet har åkeriet angett att de är hemma i 3 – 4 veckor efter 2 – 6 veckors arbete. Åkeriets uppgifter stämmer inte med det Transportstyrelsen ser i den inhämtade datan. Inte heller har åkeriet för Transportstyrelsen redovisat hur förare som ska återvända getts möjlighet till det.

När Transportstyrelsen summerar tillsynen har de konstaterat ett stort antal överträdelser i verksamheten som tyder på inte bara bristande kunskap utan även på medvetet fusk.

Inte heller har åkeriet visat på några förebyggande åtgärder i form av exempelvis utbildningar varför Transportstyrelsen bedömer att åkeriet inte visat att man gjort vad som ankommer dem för att hindra förarnas överträdelser.

Det sammanlagda sanktionsbeloppet uppgår till 5 358 000 kronor, men det sammanlagda beloppet för flera överträdelser får högst uppgå till 800 000 kronor och inte heller överstiga 1 procent av företagets årsomsättning.

För att bestämma det slutgiltiga beloppet i detta ärende inhämtade Transportstyrelsen uppgifter från Bolagsverket som visade en årsomsättning på 38 332 227 kronor för räkenskapsåret 2022 – 2023. Därför blir sanktionsavgiften som påförs åkeriet 383 322 kronor.

Åkeriet har, vad vi erfar, överklagat Transportstyrelsens beslut.