EU-dom kan upphäva skattebefrielse för biogas och biogasol

Tribunalen vid EU-domstolen ogiltigförklarade den 21 december EU-kommissionens beslut från i juni 2020 om att låta Sverige skattebefria biogas och biogasol för uppvärmning respektive motorfordon till och med 2030. Hur kommer förusättningarna för skattebefrielse se ut i framtiden.

Det är Transportföretagen som uppmärksammat EU-domen. Bakgrunden till domen är ett överklagande som det tyska boigasföretaget Landwärme gjorde under sommaren 2020 i vilket de motsatte sig beslutet att godkänna energi- och koldioxidskattebefrielse för biogas och biogasol.

Landwärme menar att stödet kan leda till överkompensation erftersom stöd kommer från flera olika medlemsstater vilket kan skapa pristryck på de priser som andra biogasproducenter har och som inte fåt stöd.

EU-domstolen landade i att EU-kommissionen inte utrett frågan tillräckligt. EU-kommissionen yrkade på att Landwärmes talan skulle ogillas liksom den svenska regeringen intervenerade till stöd för kommissionens linje. EU-domstolen anser att det saknas en tillräckligt djupgående granskning av om skattebefrielserna var väl avvägda detta genom att undersöka om det fanns risk för att överkompensation skulle kunna uppstå. Överkompensation skulle skapa allvarliga svårigheter för andra aktörer på biogasmarknaden. Domen kan överklagas av båda parter.

Finansminister Elisabeth Santesson säger i ett skriftligt svar till riksdagsledamot Johan Löfstrand (S), att ”Tribunalen inte gjort en bedömning huruvida skattebefrielserna är förenliga med statsstödsregelverket. Domen handlar främst om kommissionens handläggning och huruvida en djupare granskning av stödordningarnas förenlighet var nödvändig för att kunna fatta besluten”.

Finansministern säger även att regeringen är angelägen om att så snabbt som möjligt uppnå fortsatt skattebefrielse ”med så stor rättssäkerhet för branschens aktörer som möjligt”, avslutar Transportföretagen.