Foto: Proffs/arkiv. Foto: Proffs/arkiv.

PostNord: ”Polisens protokoll säger inte att fordonet ska hindras från fortsatt färd”

En dragbil som drar en Postnordtrailer klampas i väntan på att sanktionsavgiften för en otillåten ordinarie veckovila i hytten ska betalas. När klampen efter 36 timmar låses upp, avviker fordonet från platsen. Postnord hävdar att det i ”polisens protokoll över vägkontrollen ifråga inte framgår att det här fordonet ska hindras för fortsatt färd.” Information vi inhämtar från kontrollerande myndighet beskriver en annan uppfattning och säger att ”man måste läsa regelverket för både sanktionsavgifter och om hindrande av fortsatt färd”.

Vi har tidigare berättat om att ett utländskt åkeri som kör för Postnord blivit klampat i väntan på att sanktionsavgiften om 20 000 kronor för att ha tagit den ordinarie veckovilan i hytten skulle betalas in. Efter 36 timmar låses klampen upp och föraren får besked på att fordonet inte får flyttas förrän sanktionsavgiften betalats. Detta föranledde riksdagsledamot Thomas Morell (SD) att skriva en interpellation i ämnet till näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S). Interpellationen debatterades i riksdagen idag.

Någon avgift betalas inte in och senare avviker dragbilen från platsen.

I samband med att straffen skärptes för överträdelser av kör- och vilotider, framgår det att när det är utländska åkerier är inblandade har regeringen beslutat att ”utländska transportföretag ska betala sanktionsavgiften omedelbart vid en vägkontroll. Betalar inte företaget kommer Polisen att vidta åtgärder för att hindra den fortsatta färden, till exempel genom att klampa fordonet…

Så sker i det aktuella fallet med Postnords inhyrda åkeri som efter avklampning ändå väljer att avvika från platsen utan att ha gjort rätt för sig.

Vi kontaktar Postnord som säger att transporten är beställd av Postnord Danmark, men man har en helt annan tolkning av regelverket. Postnord säger att Transportstyrelsen har skickat en underrättelse till åkeriet där myndigheten förklarar att den överväger att påföra sanktionsavgifter mot åkeriet ifråga. Enligt förordning (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, framgår bland annat att sanktionsavgifter ska betalas inom trettio dagar efter det att beslutet har vunnit laga kraft och i polisens protokoll över vägkontrollen ifråga framgår inte att det här fordonet ska hindras för fortsatt färd. Företaget har fram till den 23 maj 2022 på sig att yttra sig om ärendet. Åkeriet menar att föraren inte har brutit mot regelverket kring kör- och vilotider.

Kommer ni att se till att sanktionsavgiften betalas in?
– Vi kommer att avvakta till dess att ett eventuellt beslut vinner laga kraft, säger Postnord.

Vilka åtgärder arbetar Postnord med för att möjliggöra ordinarie veckovila utanför lastbilshytten?
– Det är en branschfråga, som andra frågor som rör arbetsvillkor. Det är varje åkeris ansvar att leva upp till regelverken. Postnord ställer krav på underleverantörer, bland annat vad det gäller att följa gällande lagar och regelverk och vi följer regelbundet upp att så sker. Med tusentals transporter i gång vid varje givet tillfälle har vi små möjligheter att följa var och en av dem i realtid, och måste lita till befintliga avtal och våra egna och myndigheters stickprov. Vi välkomnar att det görs kontroller, och skulle en av våra underleverantörer inte följa gällande regler hanterar vi det med den leverantören, säger Postnord.

Om det visar sig att ett lagbrott har begåtts får det självklart konsekvenser, fortsätter Postnord.
– I just det här fallet finns det otydligheter. Till exempel framgår det inte i polisens ”protokoll över vägkontroll” som vi har tagit del av, att åkeriets fordon skulle ha hindrats för framtida färd. Därför vill vi avvakta en rättslig prövning, där man kommer fram till vad som verkligen hänt, innan vi kommenterar det närmare, avslutar Postnord.

Vi inhämtar information från kontrollerande myndighet. Stämmer Postnords tolkning? Nej, är svaret vi får. Man måste läsa både sanktionsförordningen och lagen om hindrande av fortsatt färd.

En förenklad förklaring till varför kontrollerande myndighet har en annan uppfattning än Postnord, är att företaget eventuellt inte har läst in alla regler som gäller i det aktuella fallet. Dessutom är det skillnad på böter och sanktionsavgift. Enbart böter leder oftast inte till hindrande av fortsatt färd och måste betalas in inom 30 dagar. Så är inte fallet när ett utländskt företag ska betala ett förskott på en sanktionsavgift.

Den information vi får gör gällande att Postnord kan ha missat att läsa in regelverket för hindrande av fortsatt färd. I regeringens beslut om höjda sanktionsavgifter vid fusk med kör- och vilotider, finner vi detta citat: ”För att kunna verkställa sanktionsavgifter mot utländska transportföretag som bryter mot kör- och vilotidsreglerna har regeringen även beslutat att utländska transportföretag ska betala sanktionsavgiften omedelbart vid en vägkontroll. Betalar företaget inte omgående kommer polisen att vidta åtgärder för att hindra den fortsatta färden, till exempel genom att klampa fordonet tills avgiften är betald. Detta införs för att säkerställa att utländska företag betalar avgifter vid regelöverträdelser.

Det betyder att fordonet kan klampas och i Postnords fall handlar det om ett förskott på en sanktionsavgift mot åkeriet för att föraren tagit den ordinarie veckovilan i lastbilshytten. Även om klampen låses upp efter 36 timmar är det inte i själva klampen hindrandet av fortsatt färd sitter. Det sitter i det beslut som kontrollanten tillsammans med Transportstyrelsens överprövning fattat.

När en klamp låses upp och fordonet fortfarande inte får lämna platsen, klargörs det på ett för föraren begripligt språk att om han flyttar fordonet kommer han personligen att vara ansvarig och då riskera att senare straffas för brytande av myndighets bud vilket har fängelse i straffskalan. Den informationen leder oftast till att föraren inte vågar flytta fordonet dock inte i detta fallet.

Vi kommer att följa den fortsatta utvecklingen i ärendet.