Foto: Genrebild/Transportstyrelsen. Foto: Genrebild/Transportstyrelsen.

Indraget trafiktillstånd och olämpligförklaring

Efter att ha varit verksamt i fem år återkallas nu trafiktillståndet för Goods Transport Scandinavia AB och två personer olämpligförklaras fram till 2027. Bakom Transportstyrelsens beslut ligger ett stort antal överträdelser som rör bland annat förarkort, kör- och vilotidsregler och obesiktigade färdskrivare vilket lett till ett antal sanktionsavgifter under de gångna åren.

Det Helsingborgsbaserade åkeriet Goods Transport Scandinavia AB tillsammans med två personer i driften får inte bedriva yrkesmässig trafik fram till och med den 9 februari 2027.

Företaget har ådragit sig sanktionsavgifter på sexsiffriga belopp, men även en företagsbot med strafföreläggande. Förarbristerna är många och handlar om exempelvis att förare kört utan att ha körkort från EU-land, använt obesiktigad färdskrivare, otillräcklig lastsäkring, kört med undermåliga däck, parkerat/stannat utmed motorväg, ej använt bilbälte samt kört om där det är omkörningsförbud. Enligt uppgifter från Polisen har företaget använts sig av ett fordon som körts i yrkesmässig trafik utan förarkort vid flera tillfällen.

Bakom sanktionsavgifterna finner vi bland annat överträdelser av kör- och vilotider, att uppgifter från ett fordon inte gjorts tillgängliga för kontroll och vid fyra andra tillfällen har uppgifter inte gjorts tillgängliga för kontroll. Till detta kommer handhavandefel av färdskrivare samt att fordon vid flera tillfällen använts i yrkesmässig trafik trots obesiktigade färdskrivare. Vidare har förare från tredje land kört svenskregistrerad lastbil i yrkesmässig trafik.

Båda personerna som olämpligförklarats har egna privata överträdelser i form av huvudsakligen hastighetsöverträdelser varav en av dem har ett stort antal sådana.

Företaget har inkommit med ett yttrande till Transportstyrelsen i vilket man medger att man gjort misstag både i det privata och för företagets räkning, men man vill verkligen fortsätta att driva verksamheten med sina nu nio förare och fordon. I yttrandet beskriver man vilka åtgärder man vidtagit för att få ytterligare en chans att visa att man kan bedriva verksamheten på ett korrekt sätt. I samband med yttrandet anmäls en ny trafikansvarig.

Transportstyrelsen står fast vid beslutet och hänvisar bland annat till att företaget för fem fordon och ytterligare 24 fall inte skickat in tillräckliga uppgifter för kontroll och det tillkommer flertalet polisrapporter om förare som inte använt förarkort. Gemensamt för dessa överträdelser är att företaget därmed ”döljer de faktiska kör- och vilotiderna samt försvårar eller omöjliggör Polisens och Transportstyrelsens kontroller”.

En av de olämpligförklarade hänvisar till sitt ursprung i annat land och att det gjort det svårare att helt förstå lagar och regler, men Transportstyrelsen anser inte det vara förmildrande och säger ”det finns en skyldighet att känna till gällande lagstiftning där man är verksam”.

Att företaget anmäler en ny trafikansvarig påverkar inte beslutet då missförhållandena i företaget varit omfattande och allvarliga över tid varför en ny trafikansvarig inte bedöms vara en tillräcklig åtgärd för att återupprätta det goda anseendet. Dessutom skulle de båda nu olämpligförklarade personerna fortsätta att vara del av företaget.

Datumet för Transportstyrelsens beslut är av den 10 februari 2022 och vinner laga kraft efter tre veckor. Vi har varit i kontakt med åkeriet som säger att de i samråd med sin advokat överväger att överklaga beslutet. Företaget upplever att överträdelserna framstår som oproportionerligt stora, men konstaterar samtidigt att lagar och regler måste respekteras.
– Det är beklagligt att de brister vi haft i driften har lett till att även förarna drabbats, säger företagets representant.

Att Transportstyrelsen i sitt beslut om lämplighet och goda anseende även tar med hastighetsöverträdelser som gjorts privat, är något företaget menar inte känns bra.
– Och när en trafikansvarig ska anmälas, måste man även bifoga ett utdrag ur brottsregistret, så ja, Transportstyrelsen har blivit tuffare, säger företagets representant.

Åkeriet har nu vidtagit en mängd åtgärder för att få fortsätta sin verksamhet.
– Vi har verkligen förstått att det inte går att tumma på reglerna, avrundar åkeriets representant.