Foodora och Hemkört&Klart/Onvision har olika upplägg, men båda uppläggen väcker frågor och leder till att polisen rapporterar oegentligheter. Foodora och Hemkört&Klart/Onvision har olika upplägg, men båda uppläggen väcker frågor och leder till att polisen rapporterar oegentligheter.

Vem vill köpa ”begagnad” mat?

Två budbilsföretag med två olika upplägg figurerar emellanåt i polisens kontroller när de blir rapporterade. Det ena företaget använder trafiktillstånd, men har uppenbarligen inte full kontroll över om fordonen faktiskt körs på trafiktillståndet och om föraren har en vilotidsbok. Det andra företaget har inget trafiktillstånd och vilotidsboken lyser med sin frånvaro. De hänvisar till eget gods. Hur långt kan man tänja begreppet ”eget gods”?

För två dagar sedan publicerade vi ”Brister bland budfirmor som levererar hemkört”. I artikeln fokuserade vi på två budfirmor som erbjuder samma tjänster, men med helt olika upplägg. I väntan på att deras svar skulle komma in, kallade vi dem Företag Ett och Företag Två. Nu har svaren kommit.

Bakom Företag Ett står Foodora vars budbilar är, eller åtminstone ska de vara det, anmälda på ett trafiktillstånd. Trafiktillstånden finns hos DH Logistics som Foodora är moderbolag till. Den 10 januari är 2 314 fordon anmälda på tillståndet. Någon telefonkontakt får vi aldrig med företaget, men till sist får vi mejlen till pressavdelningen så vi kan skicka våra frågor. Efter påminnelser kommer till sist ett svar: ”Vi tackar nej till medverkan i en intervju.” Därmed förblir vår tidigare beskrivning av företagets upplägg oemotsagd.

Frågorna vi ställer Foodora rör bland annat trafiktillstånd och vilotidsboken samt vilken kontroll de har på att rätt person och fordon loggar in på kontot och utför transporten. Dessutom erfar vi att fordon som levererar för Foodora inte alltid är anmälda på trafiktillståndet.

Enligt källor på Transportstyrelsen är det inte ovanligt att privatpersoner som kör för Foodora hör av sig för att ta bort fordonet från trafiktillståndet och att en anledning som anges är den högre försäkringspremien. Eftersom Foodora inte vill svara på våra frågor, vet vi inte om de får vetskap om detta och därför fortsätter att använda fordonet.

Vi frågar ett försäkringsbolag hur mycket dyrare det är att försäkra en personbil som går i yrkesmässig trafik. Svaret är: ”100 procent dyrare.” Det beror på en högre riskfaktor för skador. Just budbilsverksamheter dras med många skador, inte minst bland de som kör med egna fordon.
– Vi ser stressade förare som vill hinna med så många leveranser som möjligt, kanske har flera av dem en annan trafikkultur med sig och fordonen är i varierande skick, säger försäkringsbolaget som även lyfter återkommande språksvårigheter när de kontaktar en fordonsägare som kommer att få en förhöjd försäkringspremie.

Bakom Företag Två finns Hemkört&Klart vars verksamhet ägs och drivs av Onvision AB. De väljer att svara på våra frågor, men inte på alla.
– Vi har två olika upplägg som erbjuds till våra samarbetspartners (restauranger). Allternativ 1 är att vi förmedlar beställning och betalning till restaurangen och de står själva för att leverera maten. Allternativ 2 är att vi köper maten från restaurangen och säljer den vidare till kunden via hemkörning eller avhämtning, säger han.

Utifrån Onvisions tolkning av Transportstyrelsens regler har det inte varit nödvändigt med trafiktillstånd för deras affärsverksamhet. Man anser sig uppfylla kriterierna för det.
– Alla våra förare är heltidsanställda av Onvision och levererar endast mat som kunden har köpt direkt av oss. Vi använder inga externa leverantörer utan samtliga leveranser i alternativ 2 sker av våra egna anställda med fordon som ägs av Onvision, säger ägaren.

Hur går leveransen till?
– Kunden betalar en totalsumma för att få en produkt hemkörd av våra samarbetspartners eller Onvision. För att det ska vara ekonomiskt hållbart både för oss och våra samarbetspartners, finns det ett minimum krav. En del av totalsumman som betalas av kunden består av en leveransavgift som varierar beroende på mottagarens adress, förklarar ägaren.

När det gäller allternativ 1, står Onvision endast för förmedling och har ingen insyn eller kontroll över leveranserna. Däremot har man genom elektroniska körjournaler via ABAX full kontroll över samtliga leveranser som sker för deras räkning.

Onvision har varit i kontakt med Transportstyrelsen vid två olika tillfällen för att ta reda på om tolkningen av regelverket är korrekt. Första gången var 2015 innan de lanserade sin tjänst.
– Andra gången var i samband med en anmälan om olovlig körning för något år sedan då en trafikpolis ansåg att vi borde ha ett trafiktillstånd. I båda fallen kunde Transportstyrelsen inte ge ett rakt svar på om vi behöver ett tillstånd eller inte. När det gäller anmälan, lades den ner av åklagaren och prövades inte i domstol, säger ägaren.

När vi undersöker anledningen till att ärendet lades ner, framkommer att det i rapporteringen av ärendet saknades ett par uppgifter som var viktiga för åklagaren. Det misstaget kommer inte att upprepas och vi anar att vi får anledning att återkomma till båda budfirmorna inom en överskådlig framtid.

Vi ställer följdfrågor till Onvision. Era förare medför ingen vilotidsbok som de ska fylla i och framgår det tydligt för kunden till vem de betalar för sin mat? Är det till restaurangen, Onvision eller föraren? Känner du att det finns en osäkerhet kring ert upplägg när ni får oklara svar av Transportstyrelsen? Tog ni del av anledningen till att åklagaren lade ner anmälan mot er? Dessa frågor lämnas obesvarade trots påminnelser.

Nu blir det Transportstyrelsens tur att svara på våra frågor, men en sak de båda företagen inte kan komma undan är att förarna måste medföra och fylla i en vilotidsbok.