Till höger Sten Bergheden (M) som anser att Tomas Eneroths (S) svar på hans fråga visar brist på kontakt med verkligheten. Foto: Proffs/arkiv, Riksdagen

Tomas Eneroths svar på kritik mot vinterväghållning:

”Trafikverket har de resurser som krävs”

Sten Bergheden (M), riksdagsledamot i Trafikutskottet, frågade infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) vad denne avser att göra åt problemet med den dåliga vinterväghållningen i Sverige. I svaret konstaterar Tomas Eneroth att Trafikverket har de ekonomiska resurser som krävs. Sten Bergheden säger att svaret visar att ministern har dålig kontakt med vekligheten.

 

I en interpellation till Tomas Eneroth, lyfter Sten Bergheden brister som bland annat för lite salt i vattenlösningen samt för dålig kvalitet på saltet i kombination med senare halkbekämpning. I ett mejl till Proffs, säger Sten Bergheden också att regeringen måste sluta skära ner på underhållet och halkbekämpningen på våra vägar.

Tomas Eneroth inleder sitt svar med att det är av stor betydelse att vinterväghållningen av våra vägar håller en hög kvalitet. Det har betydelse för såväl framkomlighet som trafiksäkerhet.

Han fortsätter; Trafikverket, som har regeringens uppdrag att ansvara för vinterväghållningen, har därför framtagna krav för vad som ska gälla för vinterväghållningen på de statliga vägarna. Kraven ser olika ut beroende på vägtyp och trafikering. Kraven gäller dock lika i alla delar av landet.

Regering och riksdag har beslutat om ekonomiska ramar som säkerställer att Trafikverket kan genomföra uppdraget. I den nationella planen för transportinfrastrukturen som beslutades 2018, satsades totalt 164 miljarder kronor på underhåll av de statliga vägarna.

Trafikverket upphandlar vinterväghållningen och har utvecklat nya moderna metoder och arbetssätt för uppföljning. Bland annat används GPS i fordonen som gör att det utförda arbetet kan följas på en detaljerad nivå. Trafikverket anlitar även en tredje part som följer entreprenörernas utförda arbete och kontrollerar att insatser både startar och blir slutförda i rätt tid och av rätt kvalitet. Det är viktigt att säkerställa att entreprenörerna uppfyller sina åtaganden.

Tomas Eneroth avslutar sitt svar.
– Jag kan därmed konstatera att Trafikverket har de ekonomiska resurser som krävs, framtagna krav för vinterväghållningens standard samt rutiner och metoder för att följa upp entreprenörernas arbete på ett erforderligt sätt. Det skapar förutsättningar för en fungerande vinterväghållning, säger han.

Vi ber Sten Bergheden om en kommentar till svaret och han inleder med att konstatera att ministern inte tar den dåliga halkbekämpningen på allvar.
– Det är uppenbart att ministern har dålig kontakt med vekligheten när det gäller vinterväglaget och struntar tydligen i vad Sveriges yrkesförare upplever i bristande skötsel av vägarna och halkbekämpningen. Istället hänvisar han blint till Trafikverket och anser att de har tillräckligt med ekonomiska resurser och att det klarar uppdraget bra, säger Sten Bergheden.

Att inte ta problemen med den dåliga och bristfälliga halkbekämpningen på större allvar och att inte lyssna in Sveriges yrkestrafik och övriga trafikanters synpunkter och oro är anmärkningsvärt, anser Sten Bergheden.
– Dessutom vet alla att resurserna idag till det vanliga vägunderhållet är långt ifrån tillräckliga. Sveriges regering har ett stort underhållsberg att ta tag i när det gäller vägunderhåll i allmänhet. Att regeringen då dessutom inte sköter vinterväghållningen tillräckligt bra, ökar då risken för trafikolyckor och vilket riskerar både människoliv och stora ekonomiska förluster, säger Sten Bergheden.

Om artikeln

Publicerad: 2021-02-02 11:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Infrastrukturminister Moderaterna Socialdemokraterna Trafikutskottet Trafikverket Upphandling Vinterväghållning