Politikernas svar till bilinspektören: ”Viktigt med stärkta kontroller”

Bilinspektör Roger Ogemar från Västerås skickade i mitten av december ett brev till Tomas Eneroth (S) och till Thomas Morell (SD) där han uttryckte sin oro bland annat över att Sverige har för få trafikpoliser och bilinspektörer - som dessutom inte har möjlighet att kontrollera utländska fordon på ett effektivt sätt. Nu har han fått svar från de båda politikerna.
Bilinspektör Roger Ogemar. Foto: Göran Rosengren, arkiv
Bilinspektör Roger Ogemar. Foto: Göran Rosengren, arkiv

Roger Ogemar har arbetat som bilinspektör i mer än 20 år. Under den tiden har han sett hur den olagliga trafiken har kunnat bre ut sig i takt med att den svenska trafikpolisen har krympt. Nyttjanderättsavtal och otillgängliga, utländska fordonsregister gör det nära nog omöjligt för myndigheterna att utföra kvalitativa och effektiva kontroller av den utländska trafiken.

”Eftersom man i dagens läge, har svårt att komma överens om ett gemensamt europeiskt register, som samtliga kontrollmyndigheter har tillgång till, efterlyser jag antingen att man driver frågan om ett totalförbud mot nyttjanderättsavtal, alternativt att man tvingar medlemsländerna att låsa ett gemenskapstillstånd till de registreringsnummer man avser att använda i sin trafik, för att försvåra detta uppenbara krypande ”under radarn” som vi annars inte kan komma åt”, skrev Roger Ogemar.

Här kan du läsa mer i detalj om hur Roger Ogemar formulerade sig i sitt brev till Eneroth och Morell.


Nu har han fått svar
från de båda politikerna. Tomas Eneroth förklarar för Roger Ogemar att frågan om schysta villkor inom yrkestrafiken är väldigt viktig för honom. Han radar därefter upp några exempel på åtgärder som man från regeringens håll har vidtagit under den förra mandatperioden; skärpt beställaransvar, förlängd tid för klampning och att man har gett extra, ekonomiska resurser för cabotagekontroller.

Eneroth förklarar också att regeringen har varit drivande i EU:s arbete med det så kallade mobilitetspaketet.

Han pekar även på vikten av stärkta kontroller av yrkestrafiken på väg, för att lagar och regler ska få fullt genomslag.

Thomas Eneroth konstaterar avslutningsvis att Sverige i skrivande stund har en övergångsregering med ”begränsade möjligheter att agera”, men att han så snart en ny regering är på plats kan ta tag i de viktiga frågorna. Han nämner däremot inget specifikt om nyttjanderättsavtalen som var kärnan i Roger Ogemars skrivelse till de båda politikerna.

I Thomas Morells (SD) svar till Roger Ogemar förklararar Morell bland annat att problemen som tas upp i brevet angående nyttjanderättsavtal, har varit uppe till diskussion i SD:s partigrupp i trafikutskottet. ”Jag är inte främmande för att motionera om ett stopp för nyttjanderättsavtal så länge nödvändiga kontroller inte kan genomföras”, skriver han.


SD föreslår också i en
kommittémotion en särskild enhet för kontroll av den yrkesmässiga trafiken, med välutbildad personal som kan utföra en kontroll ”från det första till det sista momentet”.

Morell menar att det är viktigt att utveckla och förstärka kontrollverksamheten, men att det är lika viktigt att höja kompetensen hos åklagare och domstolar för att på så sätt leda en brottslig gärning till fällande dom.

Vidare säger han att det ska vara förknippat med mycket kraftiga böter eller sanktionsavgifter när man till exempel fuskar med tillstånd, kör otillåtet cabotage och manipulerar färdskrivaren. Allt för att kunna få effekt i kampen att stävja olagligheterna.

Thomas Morell pekar på de uppenbara följder som otillräckliga vägkontroller för med sig, inte endast för vägtransportbranschen. Även annan kriminalitet ges ökade möjligheter till en ”fri marknad”, som Morell uttrycker det. ”Jag anser att EU inte har förstått effekterna av sina egna beslut och har alldeles för dålig kunskap i hur lätt man rundar hela lagstiftningen”, skriver han.

Sverigedemokraterna vill ha en kraftigt utökad kontrollverksamhet och att EU ”å det snaraste” inför ett gemensamt register så att kontrollerande myndigheter snabbt och effektivt kan kontrollera både fordon och förare från hela den europeiska gemenskapen.

Thomas Morell avslutar brevsvaret med att bjuda in Roger Ogemar och hans kollegor till fortsatta diskussioner med SD:s representanter i trafikutskottet.

Om artikeln

Publicerad: 2019-01-15 16:51
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Nyttjanderättsavtal Politik Schysta villkor Trafikpolisen Transportfusket