Mats Gagner är en av åkarna som drabbas av Trafikverkets långa beslutstider. Foto: Mats Gagner. Mats Gagner är en av åkarna som drabbas av Trafikverkets långa beslutstider. Foto: Mats Gagner.

Sveriges Åkeriföretag om dispenser för specialtransporter

Trafikverkets långa beslutstider för dispenser är problematiska för åkerier som utför specialtransporter. När Trafikverket införde ett system för dispensansökan vid namn Trix blev livet lättare för de aktuella åkerierna, men i dag fungerar det inte särskilt bra. ”Trafikverket har ändrat sin process och organisation för att handlägga ärenden. Man handlägger i turordning och har delat upp det i ärendekategorier”, säger Peter Svensson på Sveriges Åkeriföretag.

Specialtransporter som kräver dispenser är något redaktionen återkommande blir kontaktade om. Vi här även skrivit ett flertal artiklar om när specialtransporter ertappas med brister både i själva transporten och de transportledare som följer ekipagen.

De som har kontaktat oss har bland annat tagit upp att Trafikverkets långa beslutstider om dispenser leder till att ekipage inte kan rulla effektivt då de måste invänta svar från Trafikverket. Något som inte bara ger sämre lönsamhet, men även skapar sämre arbetsförhållanden för förare som, i väntan på beslut, kan bli ståendes på platser utan tillgång sanitära faciliteter och mat.

Ett annat dilemma åkerier som utför specialtransporter står inför när dispensansökningar inte kommer i tid är vite. Om man inte kör, riskerar åkeriet kännbara viten samtidigt är risken att bli kontrollerad av polisen om man kör utan dispens är liten. Ett moraliskt dilemma som även handlar om konkurrens.

Trafikverket sjösatte Trix, ett system som gjorde livet mycket lättare för dem som kör specialtransporter, men i dag fungerar det inte längre. Inom Sveriges Åkeriföretag finns det personer som har till uppgift att tillvarata intressen som rör åkerier som utför specialtransporter. Hur arbetar de för att lösa de problem som uppstått för specialtransporter.

Det frågar vi Peter Svensson, teknik och infrastruktur på Sveriges Åkeriföretag och som även är engagerad i specialtransporter. Införandet av Trix var uppskattat av åkerierna och fungerade verkligt bra – till en början. Vad menar ni har hänt som gör att så inte längre är fallet? Peter Svensson säger att Trix som system fungerar.
– Men Trafikverket har ändrat sin process och organisation för att handlägga ärenden. Man handlägger i turordning och har delat upp det i ärendekategorier, enkel ansökning, företagsanvändaransökning och extra stor transportansökning. Detta uppfattar jag gett längre handläggningstider, säger Peter Svensson.

Han nämner att Trix haft en del problem med driften tekniskt, men att det berott på att man stoppat hackerattacker.
– Vi vet dock att Trafikverket nu har anställt fler handläggare, säger han.

Hur arbetar ni för att få ordning på situationen och vilka talar ni med?
– Vi för en dialog med Trafikverket och vi träffas regelbundet för att lyfta brister och möjligheter. Det som framkommer är att många ärenden skickas tillbaka för komplettering och här har vi gett förslag till Trafikverket om ökad tolerans vid viktberäkning och godskategorisering för att möjliggöra och säkerställa att handläggning utgår från verkliga fordonsuppgifter vilket skulle underlätta handläggningen, säger Peter Svensson.

Att hantera dispensärenden är något Sveriges Åkeriföretag belyst sedan många år och har för det ett samarbete med Svenska Mobilkranföreningen.
– Vi har haft mycket kontakt med politiken för att se över dispenshanteringen och effektivisera den. Det ledde till att det kom ett regeringsuppdrag 2023 till Trafikverket att utreda och det kommer att redovisas till Regeringen i början av juni i år, säger Peter Svensson.
Det som framkommer i den utredningen behöves för att påverka politiken att fatta beslut på så att effekter kommer in i myndighetsutövandet.

Vad ser Sveriges Åkeriföretag som det största problemet till att det inte fungerar?
– Det vi önskar är en förutsägbarhet. Har man ansökt om en dispens i god tid vill åkeriet kunna planera och vara säker på att dispensen kommer det datum som man uppgivit. Åkerierna är medvetna om att dispenshandläggningen är viktig och att det är ett undantag som myndigheten beslutar om. Det som är viktigt är snabb, rättssäker och förutsägbar hantering av dispenser, säger Peter Svensson.

Samtal redaktionen fått in gör gällande att handläggare på Trafikverket ”nära nog gråter när det inte fungerar”. I våra officiella kontakter med Trafikverket är svaret att ”det fungerar bra”. Vad menar Sveriges Åkeriföretag kan ligga bakom det officiella ”det fungerar bra” och handläggarnas frustration som beskrivs för oss?
– Handläggarna gör ett viktigt arbete som vi uppskattar, men är det så att man har annan uppfattning bland personalen behöver man sannolikt hantera det på Trafikverket som arbetsplats, säger Peter Svensson.

Bland dem som kontaktat oss pekar en del ut en enskild person på den aktuella avdelningen som en del av problemet. Är det något Sveriges Åkeriföretag också noterar?
– Som branschorganisation arbetar vi med att belysa problem och komma med förslag om förbättringar, i detta fall myndigheten Trafikverket och inte någon enskild tjänsteman, säger Peter Svensson.

Eftersom det delas ut vite när specialtransporter inte kommer fram i tid, kan ni förstå varför en del åkerier kör utan att dispensen kommit?
– Vi förstår att långa handläggningstider skapar problem för åkerierna, men att köra utan dispens gör att man sätter konkurrensen ur spel inom detta område och att bryta mot lagen skadar bara åkeriet, säger Peter Svensson.

Att ha överenskommelser där viten ingår i avtalet, menar Peter Svensson innebär en stor risk
om man är beroende av ett myndighetsbeslut man inte kan styra över.
– I detta ser vi brister i kommunikation och här behöver transportköpare ha kunskap om åkeriers planering inför en specialtransport. Det kommer att vara en konferens i höst som vi hoppas kommer att belysa detta i hela ledet. Här är transportköparna en viktig målgrupp, säger Peter Svensson.

Sveriges Åkeriföretag arbetar med att påverka detta på både lång och kort sikt för att nå en effektivare handläggning av dispensärenden. Trafikverket behöver skapa sin organisation och sitt nya arbetssätt så det ger positiva effekter på handläggningstiden.
– Det är något vi varit väldigt tydliga med. På längre sikt att regeringsuppdragets åtgärder presenteras och att politiken sedan kommer med förslag och beslut om implementering. Det tror jag kan ge ytterligare effekter på kortare handläggningstider, att alla dispenser ansöks på ett ställe, att förare får bättre förarstöd och att det ges möjlighet till områdes- och gruppdispenser. Att få till regeringsuppdraget har vi arbetat med under en längre tid, säger Peter Svensson.

Avslutningsvis lyfter Peter Svensson att Sveriges Åkeriföretag även skickat en hemställan till Transportstyrelsen om att se över och utveckla regelverket för vägtransportledare.

Om artikeln

Publicerad: 2024-03-28 16:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Dispenser Specialtransporter Sveriges Åkeriföretag Trafikverket Trix Vite