Är regeringens klimatpolitiska handlingsplan vägen framåt mot nettonoll 2045? Är regeringens klimatpolitiska handlingsplan vägen framåt mot nettonoll 2045?

Regeringen – hela vägen till nettonoll 2045

Regeringen beslutade och presenterade den 21 december den klimatpolitiska handlingsplanen som enligt klimatlagen ska lämnas till riksdagen året efter att ordinarie val har hållits. Klimathandlingsplanen innehåller ett 70-tal konkreta förslag som antingen genomförs eller påbörjas under mandatperioden för utsläppsminskningar inom samtliga sektorer.

För allra första gången finns en plan för hur Sveriges klimatmål ska kunna nås, hela vägen till nettonollutsläpp senast år 2045.
Nu lägger regeringen om svensk klimatpolitik i grunden med fokus på elektrifiering av industri och transporter, internationellt samarbete och ekonomisk tillväxt.
– Klimathandlingsplanen är en viktig del i detta och pekar ut en tydlig väg till nettonollutsläpp år 2045, säger statsminister Ulf Kristersson (M).

Nu påbörjas ett nytt kapitel i svensk klimatpolitik, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L).
– Vårt fokus under mandatperioden är att göra grovjobbet som lägger grunden för en klimatomställning som helt och hållet eliminerar utsläppen. Det handlar om att bygga upp en klimatneutral infrastruktur i hela landet, att fasa ut de fossila bränslena och att snabba på elektrifieringen. Utfasningen av bensin och diesel är helt central för att nå klimatmålen, säger hon.

Näringslivet är motorn i en växande ekonomi och även i den gröna omställningen, men det förutsätter ökad tillgång på fossilfri el till konkurrenskraftiga priser, en stark teknikutveckling och ökad självförsörjning av mineral och metaller.
– Med den här inriktningen kan Sverige kombinera högt uppsatta klimatmål med ekonomisk tillväxt, säger energi- och näringsminister Ebba Busch (KD).

Klimathandlingsplanen är tydlig med att legitimitet bland befolkningen är en förutsättning för en framgångsrik omställning. Den tekniska utvecklingen i världen understryker att det finns all anledning att se positivt på framtiden.
– De offensiva satsningar som vi nu gör på så väl ny kärnkraft som lagring och avskiljning av koldioxid (bio-CCS) kommer kunna bidra till att inspirera fler länder i vår omvärld, säger Martin Kinnunen, Sverigedemokraternas klimat- och miljöpolitiska talesperson.

Elektrifieringen är nyckeln till klimatomställningen. Det handlar bland annat om att skapa förutsättningar för en kraftfull utbyggnad av den fossilfria elproduktionen och elnäten. Regeringens klimathandlingsplan är den första som bygger på en utbyggd svensk elproduktion där alla fossilfria kraftslag inkluderas.

Regeringen kommer att tillsätta en utredning för att analysera och ge underlag om och i så fall vilka styrmedel som kan utformas för att Sveriges åtaganden i EU nås på ett kostnadseffektivt och samhällsekonomiskt effektivt sätt. Syftet är att uppnå klimatmålen för transportsektorn på ett effektivt och träffsäkert sätt med bred legitimitet hos befolkningen.

Sverige kommer år 2027 att införa EU:s nya utsläppshandelssystem ETS 2, vilket är så tidigt som det är möjligt. Systemet kommer att implementeras brett och inkludera samtliga aktuella sektorer. Förslag på kompensatoriska åtgärder för företag och hushåll ska tas fram.

En central utgångspunkt i handlingsplanen är att klimatpolitiken ska utformas så att den är acceptabel för hushåll och företag, samtidigt som ekonomin stärks och förtroendet för omställningen bibehålls.

För första gången presenterar regeringen nu en realistisk plan för att klara Sveriges klimatmål och nå hela vägen till nettonollutsläpp senast år 2045.