Rickard Gegö, vd Sveriges Åkeriföretag. Foto: Sveriges Åkeriföretag. Rickard Gegö, vd Sveriges Åkeriföretag. Foto: Sveriges Åkeriföretag.

Sveriges Åkeriföretags inspel till klimathandlingsplanen

Sveriges Åkeriföretag står bakom Sveriges och EU:s klimatmål och strävan efter att minska åkerinäringens växthusgasutsläpp. Men om målen ska kunna nås krävs det att politiken är lyhörd för branschens förutsättningar och behov och utifrån det skapar långsiktiga spelregler för omställningen.

Sveriges Åkeriföretags vd Rickard Gegö, säger att det är viktigt att regler och styrmedel för transportsektorn utformas på ett teknikneutralt sätt som tar hänsyn till transporternas verkliga klimatpåverkan och skapar bästa möjliga förutsättningar för omställning för hela åkerinäringen.

Nedan följer några av åkerinäringens inspel till Regeringens klimathandlingsplan.

Teknikneutralitet och verklig klimatpåverkan
Alla tillgängliga hållbara fossilfria alternativ kommer att behövas om vi ska kunna nå de uppsatta klimatmålen
Klimatpåverkan från transporter bör bedömas utifrån ett WtW eller LCA-perspektiv
Regeringen bör ta fram en tydlig nationell plan för utbyggnad av laddinfrastruktur och infrastruktur för fossilfria drivmedel inklusive ett tydligt nationellt samordningsansvar
En plan bör även tas fram för utbyggnad av elproduktion och produktion av fossilfria drivmedel
Omställningen får inte äventyra tillgång på fungerande fordon i kris och krig

Biodrivmedel
Ta fram långsiktiga incitament för produktion av biodrivmedel
Verka för att biodrivmedel ska ses som ett hållbart alternativ för tunga transporter i EU
Säkerställa att skattebefrielsen för biogas återinföra
Möjliggöra att även inblandade biodrivmedel skattebefrias

Elektrifiering
Regeringen bör förenkla stöd för laddinfrastruktur för såväl publik som icke-publik laddning av tunga fordon och verka för att möjliggöra stöd även för semipublik/destinationsladdning
Regeringen bör utveckla och förlänga Klimatpremien för tunga fordon
Möjliggöra off-peakkörning genom att ändra trafikförordningen så att kommuner kan tillåta nattransporter med tysta och rena drivlinor

Transporteffektivitet och effektiva fordon
Det är viktigt att skilja på begreppen transportsnålt och transporteffektivt där transportsektorn måste betraktas som en möjliggörare för utvecklingen av svensk industri. Högkapacitets fordon möjliggör mer energieffektiva transporter eftersom mer gods fås med på varje transport. Detta ger lägre klimatpåverkan och bör därför gynnas i utformningen av regelverk för vägtransporter.

Öppna upp ett större vägnät än planerat för längre fordon upp till 34,5 meter
Prioriterade åtgärder behövs som kraftigt påskyndar BK4 uppgradering av vissa broar som medger framkomlighet för fler 74-tons lastbilar
Genom smartare beställning för ökad samverkan mellan vägtrafik, järnväg och sjöfart optimeras alla trafikslag och ger ökad transporteffektivitet, ökad tillgänglighet, bättre konkurrenskraft och leder mot uppfyllanden av våra klimatmål

Mer information finner du på Sveriges Åkeriföretags hemsida.