Foto: Mostphotos Foto: Mostphotos

Långt kvar till hållbar transportförsörjning

Varken för person- eller godstransporter går utvecklingen i den riktning som de transportpolitiska målen pekar ut. Hävda pandemirestriktioner har inneburit ett ökat resande, men punktligheten i järnvägstrafiken nådde en ny bottennivå under 2022. Däremot har den digitala tillgängligheten fortsatt att förbättras över hela landet.

När Trafikanalys den 14 april redovisar sin årliga uppföljning av de transportpolitiska målen, står det klart att tillgängligheten inte i alla delar har utvecklats som de nationella målen avsett. Tillgängligheten i landets kommuner har tydligt försämrats sedan toppnoteringen 2016, då flest kommuner uppfyllde alla kriterier för god, alternativt acceptabel interregional tillgänglighet. Men efter en bottennotering under pandemin har den interregionala tillgängligheten ändå återhämtat sig under 2022.

Ett orosmoment är utvecklingen av transportsystemets standard och tillförlitlighet.
– Under 2022, ett år med en normal trafikering av järnvägen, fortsätter den negativa utveckling som har funnits en längre tid med bristande tillförlitlighet i form av många förseningar och inställda tåg, säger Anders Brandén Klang, projektledare för måluppföljningen.

När pandemirestriktionerna hävdes började också flygresandet att återhämta sig, men såväl inrikes- som utrikesflyget var under året på en nivå långt under åren innan pandemin. Coronapandemin öppnade för nya möjligheter att arbeta på distans och att delta i digitala evenemang och andelen personer som regelbundet arbetar hemifrån har ökat markant, ett tecken på att tillgängligheten utan transporter utvecklas positivt.

Positivt är också att utsläppen av växthusgaser från inrikes resor och transporter fortsatte att minska under 2022. Det beror främst på en ökad användning av förnybara drivmedel i vägtrafiken – men takten i minskningen räcker sannolikt inte för att nå etappmålet till år 2030. Personbilsflottan blir också alltmer energieffektiv där den snabbt växande andelen laddbara fordon i nybilsförsäljningen har spelat en stor roll.

Trafiksäkerheten förbättras kontinuerligt över tid och Trafikanalys bedömer att de uppsatta etappmålen till år 2030 är inom räckhåll. För bantrafikens del är arbetet med att motverka självmord det som kommer att ha störst betydelse för att nå etappmålet.

Halterna av partiklar och kvävedioxid minskar över tid i våra tätorter, men påverkan från buller på människors livsmiljö består. När befolkningen ökar snabbast i tätbebyggda områden, så ökar också exponeringen för buller.

Vill du läsa hela uppföljningen av de transportpolitiska målen, finner du den här.

Om artikeln

Publicerad: 2023-04-14 11:20
Kategori: Nyheter
Taggar: CO2 Godstransport Hållbara transporter Klimatomställning Lastbil Trafikanalys Trafikutsläpp