Trafikanalys

Listar alla artiklar taggade med: Trafikanalys

Trafiken med tunga lastbilar ökade under 2021

Under 2021 ökade de svenska lastbilarnas trafik med 8 procent, mätt i körd distans. Trafikarbetet blev därmed det högsta sedan 2012. Vikten av det transporterade godset var dock på samma nivå som 2020. Det visar Trafikanalys officiella statistik om trafik med svenskregistrerade tunga lastbilar.

Fortsatt få omkomna i vägtrafiken 2021

Under 2021 dödades 210 personer i olyckor i vägtrafiken. Det kan jämföras med 204 personer under 2020, vilket innebär en mindre ökning av antalet omkomna med 6 personer (+3 procent). Trafikanalys officiella statistik visar att 2021 därmed blev det tredje året i rad med strax över 200 omkomna i vägtrafiken.

Containertransporter koncentreras alltmer till Göteborgs hamn

Svenska containertransporter koncentreras alltmer till Nordens största hamn – det visar nyligen publicerad statistik frånTrafikanalys och Transportföretagen Hamn. Göteborgs hamns marknadsandel av containerfrakterna till eller från svenska hamnar ökade med tre procentenheter under 2021. Hamnen växte även i förhållande de största hamnarna i Europa.

Enklare att välja hållbara leveranser vid e-handel

E-handeln har ökat kraftigt det senaste decenniet. Samtidigt är det svårt för konsumenter att välja klimatsmarta leveranser vid e-handelsköp. Regeringen ger nu Trafikanalys i uppdrag att med hjälp av Konsumentverket föreslå åtgärder som gör det enklare för konsumenter att göra hållbara leveransval vid e-handel. Trafikanalys ska dessutom om möjligt föreslå åtgärder för att minska klimatpåverkan från e-handelns transporter.

Stabila godsflöden i Sverige under pandemin

Endast små förändringar i transportmönster och godsflöden i Sverige noterades under pandemin. Det framgår av en ny rapport från Trafikanalys. Den nya rapporten är baserad på intervjuer med godstransportaktörer och beskriver hur coronapandemin har påverkat godstransporternas flöden och intressenter.

Betydligt färre körda mil med personbil och buss

Under 2020 minskade den totala körsträckan för svenskregistrerade personbilar med 6 procent, jämfört med 2019. Den genomsnittliga körsträckan per bil minskade lika mycket och var 1 100 mil, lägstanotering sedan åtminstone 1999. Det visar Trafikanalys officiella statistik över körsträckor med svenskregistrerade fordon.

Nyregistrerade personbilar ökade med 71 procent i mars

Under mars 2021 nyregistrerades 48 723 personbilar. Det är en ökning med 71 procent jämfört med mars föregående år. Detta enligt Trafikanalys officiella statistik om nyregistrerade fordon per månad. Det ändrade bonus-malussystemet påverkar lätta lastbilar.

Sviktande innovationsförmåga i svensk transportsektor

Det handlar om innovation, utbildning och forskning på godstransportområdet. Trafikanalys har regeringens uppdrag att återkommande utvärdera den nationella godstransportstrategin.

Åtgärder för en grön nystart av transportsystemet

Hur ska transportsystemet startas på nytt efter coronapandemin? Som inspiration har Trafikanalys sammanställt olika åtgärder som har föreslagits eller vidtagits i andra länder för en hållbar återstart av transportsystemet efter pandemin.

Coronaeffekten: Tung trafik har minskat med 7 procent

Trafikanalys startar Transportläget, en snabb läges- och trendbeskrivning för att belysa hur coronapandemin påverkar landets transportsystem. En första lägesbeskrivning visar omfattningen av den minskade trafiken i alla trafikslag.