Nationellt handlingsprogram för ladd- och tankinfrastruktur ska tas fram

Ett nationellt handlingsprogram för laddinfrastruktur ska tas fram och anslutning av el ska gå snabbare, därför ger regeringen Energimyndigheten och Trafikverket i uppdrag att ta fram ett nationellt handlingsprogram för en snabb, samordnad och samhällsekonomiskt effektiv utbyggnad av laddinfrastruktur samt tankinfrastruktur för vätgas för lätta och tunga fordon. Samtidigt får Energimarknadsinspektionen i uppdrag att analysera hur ledtider för anslutning av laddinfrastruktur till elnätet kan kortas.

Vi behöver mer laddinfrastruktur och den behöver byggas snabbare, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar (S).
– Eldrivna transporter ska göras möjligt i hela landet och det ska vara lätt att ladda sin elbil oavsett hur man bor. I dag presenterar regeringen två uppdrag som kommer leda till snabbare utbyggnad och anslutning av laddinfrastruktur, säger han.
Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) fortsätter.
– När nu en stor del av nybilsförsäljningen är elbilar behöver laddinfrastrukturen hänga med. Regeringen vill påskynda elektrifieringen och ger nu myndigheterna i uppdrag att ta fram en handlingsplan för snabbare utbyggnad av laddinfrastrukturen, säger han.

Det nationella handlingsprogrammet ska innehålla nulägesbeskrivning, framtidsanalys och bedömningar om hur utbyggnaden av ladd- och vätgasinfrastruktur kan utvecklas för att möjliggöra effektiv elektrifiering av vägtransporter. Programmet ska också innehålla en analys av de olika aktörernas ansvar och roll i utbyggnaden.

I arbetet med att ta fram handlingsprogrammet ska Energimyndigheten och Trafikverket även genomföra en översyn av befintliga uppdrag, regelverk, statliga stöd, avdrag och krav på laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas.

Den nationella elektrifieringsstrategin som togs fram av regeringen tidigt under 2022 ska ligga som grund för handlingsprogrammet.

Regeringen ger också Energimarknadsinspektionen i uppdrag att analysera och sammanställa ledtider och kostnader för anslutning av laddningspunkter till elnätet utifrån erfarenheter från olika delar av landet.
– I många fall kan det ta ca 10–24 månader från önskemål till att elen till laddningspunkterna är framdragen. Dessutom varierar kostnaderna kraftigt beroende på elnätsföretag. Detta behöver vi titta på. Stora kostnadsskillnader och långa ledtider gör att utbyggnaden av laddinfrastruktur tar längre tid än nödvändigt. Så ska vi inte ha det, säger energiminister Khashayar Farmanbar.

Energimarknadsinspektionen ska titta på hur ledtiderna kan kortas och lyfta fram goda exempel på arbete som bidrar till korta ledtider för anslutning till elnätet.

Uppdraget till Energimyndigheten och Trafikverket ska delredovisas till Regeringskansliet senast den 1 februari 2023 och slutredovisas senast den 1 november 2023.

Uppdraget till Energimarknadsinspektionen ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 december 2022.