881 miljarder kronor till Sveriges infrastruktur

Regeringen har beslutat om en ny nationell plan för transportinfrastrukturen i Sverige. Totalt fördelas 881 miljarder kronor i en historisk satsning för att öka takten i utvecklingen av Sveriges infrastruktur.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).
– Nu gör regeringen den största infrastruktursatsningen någonsin. Fler kommer kunna ta tåget till jobbet, åka säkert på vägen och skicka gods med sjöfarten. Vi ställer om transportsystemet och driver på den gröna industriella revolutionen med investeringar i hela landet, säger han.

Sammantaget omfattar planen 881 miljarder kronor. Den ekonomiska ramen omfattar 799 miljarder kronor. Därutöver tillkommer 82 miljarder från trängselskatt, banavgifter och medfinansiering.

De 799 miljarderna fördelas på följande sätt:
165 miljarder kronor till drift och underhåll av statliga järnvägar
197 miljarder kronor till drift och underhåll av statliga vägar
437 miljarder kronor till utveckling av transportsystemet

Sverige ligger långt framme i klimatomställningen, tack vare stora gröna investeringar och en tydlig politisk riktning. Sverige ska ta sin del av ansvaret för att minska utsläppen, men också visa omvärlden hur snabbare klimatomställning skapar jobb och exportmöjligheter.

Den nationella planen innehåller omfattande åtgärder för att underhålla och utveckla den svenska transportinfrastrukturen. Planen ska bidra till ökad tillgänglighet, vidgade arbetsmarknadsregioner, regional utveckling, ökad sammanhållning i landet, förbättrad konkurrenskraft och till att nå klimatmålen.
– Vi gör massiva investeringar i järnväg i hela landet. Vi stärker vägnätet, inte minst i landsbygd. Vi nästan trefaldigar satsningarna på sjöfart. Infrastrukturplanen kommer att ge jobb, nya bostäder och ett klimatsmartare transportsystem, säger Tomas Eneroth.

Vill du ta del av vilka projekt som finns med, namnges dem som kostar mer än 100 miljoner kronor här.

Kostnadskontrollen ska också skärpas eftersom regeringen ser allvarligt på kostnadsutvecklingen. Trafikverket behöver vidta kraftfulla åtgärder och på ett systematiskt sätt arbeta med kostnadsreducerande åtgärder. Detta gäller inte minst genomförandet av det nya signalsystemet, ERTMS.

Regeringen följer noga, i nära dialog med Trafikverket, myndighetens arbete, och avser också att återkomma med ett uppdrag till en myndighet som ska granska och följa kostnadskontrollarbetet.