Foto: Proffs/arkiv. Foto: Proffs/arkiv.

Faran inte över i Cementafrågan

När regeringen den 18 november 2020 gav Cementa tillstånd till fortsatt kalkbrytning, möttes det av lättnad från inte minst transportbranschen. Naturskyddsföreningen delar inte uppfattningen och kallar beslutet ”ett stort felsteg”. Nu har man lämnat in överklagan av regeringens tillstånd till Cementa AB:s kalkstenstäkt på Gotland till Högsta förvaltningsdomstolen.

Anledningen är att regeringens beslut innebär ett allvarligt avsteg från både miljölagstiftningen och grundlagen, men också att Gotlands natur och vatten måste skyddas, skriver Naturskyddsföreningen som anser beslutet är felaktigt.
– Regeringens beslut om Cementa måste ogiltigförklaras. Det är oerhört allvarligt att regeringen valt att göra avsteg från lagen, eftersom det öppnar dörren för att också andra företag ska få anpassade lagar och därmed kunna bedriva miljöskadlig verksamhet, säger Karin Lexén, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen.

Regeringens beslut till tidsbegränsad fortsatt kalkbrytning grundades på en tillfällig lagändring, en lex cementa, som skrevs in i ett eget kapitel i miljöbalken i samband med att Cementas ansökan gick till regeringen. Lex cementa står i konflikt med grundlagen på två sätt, dels eftersom lagändringen i praktiken bara gällde ett enda bolag, dels på grund av det sätt regeringen stressade igenom lagändringen. I den saken har Naturskyddsföreningen stöd i Lagrådets bedömning.

Anledningen till lex cementa var att näringslivet larmade om cementbrist när Mark- och miljööverdomstolen i juli förra året avvisade Cementas ansökan om ökad kalkstensbrytning på Gotland. Domstolens motivering var att bolagets underlag hade ”så väsentliga brister” att det inte kunde ”utgöra grund för ett ställningstagande”. Det är detta domslut som regeringen nu kringgått, något som i sig är allvarligt.

Naturskyddsföreningen vill nu en gång för alla lägga fast att det är grundläggande och oerhört viktigt att alla aktörer i samhället ska följa miljölagarna.
– Miljölagstiftningen finns för att skydda oss och vår miljö, rätten till luft och vatten, klimat och biologisk mångfald, säger Oscar Alarik, chefsjurist på Naturskyddsföreningen.

Under hösten framkom att Cementa skrivit avtal med ett annat bolag på norra Gotland, Nordkalk , om de kalkstensleverenser som behövs för att täcka den svenska marknadens behov av cement, varför det finns starka skäl att befara att larmen om cementbrist är kraftigt överdrivna.

Att köpa in kalksten från ett annat bolag är naturligtvis inte lika förmånligt för Cementa som att bryta ut kalksten ur egna täkter.
– Men det är inte något som går före miljölagar och vattenförsörjning. Att Sveriges näst största utsläppare av koldioxid, som fortfarande till stor del drivs av stenkol, får skräddarsydda undantag från miljölagarna visar att det är långt mellan den officiella bilden av Sveriges miljöpolitik och verkligheten, säger Oscar Alarik, chefsjurist på Naturskyddsföreningen.