Registreringarna av tunga lastbilar på över 16 ton minskade med nära 14 procent i oktober.

Laddbara bilar nu fem procent av alla personbilar i trafik

Bil Sweden noterar att i oktober minskade nyregistreringarna på personbilsmarknaden för fjärde månaden i rad efter den återhämtning som präglade det första halvåret. 19 962 nya personbilar registrerades, vilket är en minskning med 29 procent jämfört med oktober förra året. Hittills i år har personbilarna ökat med drygt nio procent jämfört med samma period förra året, men ligger nio procent under 2019 års nivå. Även hos tunga fordon och bussar ses en minskning i år.

Årets uppgång förklaras av en god återhämtning i ekonomin, men också av att registreringarna drivits upp inför förändringarna inom bonus-malussystemet och de höjda förmånsvärdena som trädde i kraft under det första halvåret.

Den underliggande efterfrågan i konsumentledet är fortsatt stark, men bristen på halvledare och andra komponenter har blivit en hämmande faktor för produktionen. Det skapar långa leveranstider och en osäkerhet kring leveransförmågan.
– Detta medför att vi justerar ned årets prognos för personbilar från 315 000 till 300 000, säger Jessica Alenius, vice vd för Bil Sweden.

Andelen laddbara bilar av nyregistreringarna fortsätter att ligga på höga nivåer och svarade för 51 procent i oktober. 23 procent av de totala registreringarna var elbilar. Elbilarna ökade med 96 procent jämfört med samma månad i fjol, samtidigt som laddhybriderna minskade med 29 procent.

Hittills i år, januari-oktober, uppgår andelen laddbara bilar till 42,5 procent där elbilarna står för nära 17 procent av nyregistreringarna och laddhybriderna för nära 26 procent. I antal handlar det om drygt 107 100 laddbara bilar. Ökningen av laddbara fordon sker nu primärt hos privatkunder mycket drivet av lanseringar av nya attraktiva modeller i bra prissegment.
– Dämpningen av laddbara bilar hos företagskunderna har däremot uppkommit, som förväntat, på grund av de förändrade förmånsreglerna som trädde i kraft den 1 juli i år, säger Jessica Alenius och tillägger att av alla personbilar i trafik vid utgången av årets tredje kvartal, var drygt fem procent laddbara, varav 1,8 procent elbilar och 3,4 procent laddhybrider. Det kan jämföras med 3,6 procent vid utgången av 2020.

Det har aviserats skärpningar i bonus-malussystemet inför nästa år. Jessica Alenius säger att det är alldeles för kort framförhållning och kommer för tidigt. Den korta framförhållningen på cirka tre månader påverkar kunder som redan ingått avtal och som nu får ändrade förutsättningar, till exempel ingen bonus, vilket är olyckligt.
– Det råder långa leveranstider på grund av komponentbrist. Skärpningarna handlar om införande av ett bonustak, sänkt bonus och nya bonusgränser för laddhybrider och sänkta malusgränser. Dessa förändringar väntas träda i kraft nästa år, vid olika tidpunkter och från 2023 sänks även bonusen för elbilar, säger Jessica Alenius.

En av tio av nya lätta lastbilarna var eldriven. I oktober uppgick nyregistreringarna av lätta lastbilar till 2 401, vilket är en minskning med 27 procent jämfört med samma månad i fjol. Hittills under 2021 har antalet nya lätta lastbilar ökat med 30 procent jämfört med samma period förra året, men antalet ligger ca 20 procent under 2019 års nivå. Årets uppgång förklaras till stor del av både en stark återhämtning i ekonomin och ett uppdämt behov hos företagen att förnya vagnparken, förklarar Jessica Alenius.

Andelen eldrivna lätta lastbilar uppgick till drygt tolv procent under oktober månad och till drygt sex procent hittills i år. Under årets första tio månader ökade antalet eldrivna lätta lastbilar från 997 i fjol till 1 999 i år. Förklaringen till ökningen är delvis årets bonushöjning i bonus-malussystemet, men framför allt att flera nya modeller introducerats de senaste månaderna och ökar kundernas valmöjligheter. De föreslagna skärpningarna i Bonus-malussystemet under nästa år kommer återigen att slå särskilt hårt mot lätta lastbilar där omställningen till elektrifieringen inte kommit lika långt.
– Vi har sedan bonus-malussystemet infördes påtalat vikten av att särskilja lätta lastbilar från personbilar som man gör inom EU, då de utför ett annat transportarbete, säger Jessica Alenius.

Registreringarna av tunga lastbilar på över 16 ton minskade med nära 14 procent i oktober jämfört med samma månad i fjol.
– Hittills i år uppgår antalet tunga lastbilar till 4 372, vilket är en ökning med åtta procent. Uppgången för tunga lastbilar är också en följd av den starka återhämtningen i svensk ekonomi, säger Jessica Alenius.

Nyregistreringarna av bussar minskade i september med 48 procent jämfört med samma månad i fjol. Under årets tio första månader registrerades 548 bussar, vilket är 48 procent färre jämfört med samma period 2020. En stor del av bussmarknaden styrs av regionernas upphandling, vilket ger en stor ryckighet beroende på när i tid dessa är planerade. Under perioden januari-oktober har har drygt var fjärde nyregistrering varit en elbuss, avslutar Jessica Alenius.

Om artikeln

Publicerad: 2021-11-01 12:40
Kategori: Nyheter
Taggar: Bil Sweden Bonus malus elbil Ellastbil Gods Laddhybrid Lätta lastbilar Miljö Transport