Till vänster Thomas Morell (SD) och till höger Mikael Damberg (S). Fotomontage: Göran Rosengren.

Mikael Damberg (S) om IMDG-koden i interpellationsdebatt idag:

”Transportstyrelsen har inte uppmärksammat regeringen på att det finns ett problem”

Frågan om IMDG-koden, reglerna för farligt gods till sjöss, och att den inte får användas i svenska domstolar eftersom den är skriven på engelska, fortsätter att skapa debatt. Senast idag ägde en interpellationsdebatt rum mellan inrikesminister Mikael Damberg (S) och Thomas Morell (SD). Mikael Damberg hänvisade till att myndigheterna antingen måste lösa problemet själv, eller komma till regeringen och be om politiska beslut i frågan.

Den 2 september lämnade Thomas Morell in en skriftlig fråga till Mikael Damberg. Bakgrunden till frågan var en artikel i tidningen Proffs. I svaret från Mikael Damberg då, klargjordes inte huruvida regeringen avsåg att vidta åtgärder för en konsoliderad tryckt utgåva av IMDG-koden på svenska.

Nu har Thomas Morell lyft frågan ännu en gång och idag var det interpellationsdebatt om saken.

Mikael Damberg inledde debatten med att läsa upp sitt svar på frågan om hur han tänker agera för att få en tryckt utgåva av IMDG-koden på svenska och därmed skapa förutsättningar för rättslig prövning vid konstaterade brister i hanteringen av farligt gods.

Han fortsätter med att säga att han anser att frågan besvarades den 9 september. Damberg säger att han redan då betonade och vill återigen framhålla att regeringen anser att säkerheten i hamnar och på fartyg är viktig. Vi finner större delen av svaret i Proffs artikel vid den tidpunkten.

Det är alltså fartygets befälhavare som är skyldig att se till att fartyget är sjöklart innan resan påbörjas, vilket innebär att det är befälhavaren som har det yttersta ansvaret för att till exempel lastning av gods är korrekt utförd enligt kraven i de bestämmelser som finns.


Vad gäller frågan om att översätta IMDG-koden till svenska, är det i första hand en fråga för berörda myndigheter att hantera. Det är viktigt att Transportstyrelsen samarbetar med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Kustbevakningen och andra myndigheter som berörs för att på bästa sätt kunna tillse att reglerna efterlevs för att upprätthålla en hög säkerhet till sjöss.

Mikael Damberg konstaterade att även utan IMDG-koden utförs kontroller. Thomas Morell kontrade med att så är fallet, men att det inte går att lagföra aktörer som begår överträdelser.

Transportstyrelsen har inte uppmärksammat regeringen på att det skulle finnas problem med IMDG-koden eller till följd av att samarbetet mellan myndigheterna inte skulle fungera, säger han vidare i debatten.

Riksåklagarens beslut i frågan kom relativt nyligen och det återstår att se om det kommer att leda till förändringar i myndigheternas arbete. Jag kommer noggrant följa myndigheternas arbete i denna fråga, säger Mikael Damberg.

Vi noterar att Mikael Damberg inte kommer att vidta några egna åtgärder utan istället kommer att vänta och se om myndigheterna klarar det själva – eller senare kommer och ber om att politiska beslut behöver fatts för att få en lösning.

Under tiden kan aktörer inte lagföras i domstol när de bryter mot IMDG-koden i Sverige.

Vill du höra och se debatten på riksdagens webb-TV, gör du det här. Det är den inledande debatten.


Om artikeln

Publicerad: 2020-10-13 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Farligt gods IMDG IMDG-translate Kustbevakningen Socialdemokraterna Sverigedemokraterna Transportstyrelsen