Väntan inför rättegången. Till höger Stefan Bengtsson, säkerhetsansvarig på DSV, i mitten Magnus Malmqvist, vd på DSV och i bakgrunden DSV:s ombud Tommy Pilarp. Foto: Göran Rosengren. Väntan inför rättegången. Till höger Stefan Bengtsson, säkerhetsansvarig på DSV, i mitten Magnus Malmqvist, vd på DSV och i bakgrunden DSV:s ombud Tommy Pilarp. Foto: Göran Rosengren.

DSV Road AB fälls för brott mot beställaransvaret

Åklagaren yrkade att tingsrätten i Helsingborg ålägger DSV Road AB företagsbot om 50 000 kronor för brott begånget i utövningen av bolagets näringsverksamhet. Åklagaren har därvid gjort gällande att bolaget inte har gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottet. Tingsrätten gick på åklagarens linje.

Den 1 oktober 2018 skärpte Transportstyrelsen tolkningen av cabotagereglerna i artikel 8 i EU-förordning 1072/2009. Detta berättade vi om den 3 oktober 2018. Åklagarmyndigheten går på samma linje. Skärpningen betyder bland annat att om det på en lastbärare som utför en cabotagetransport lastas fler än de tillåtna tre sändningarna, behöver dessa inte vara utförda. Det räcker att det lastats fler än tre sändningar för att det ska räknas som otillåtet cabotage.

Den 9 oktober 2018 stoppades ett DSV-ekipage av Helsingborgs yrkestrafikgrupp. Chauffören hade hämtat trailern i Landskrona där samtliga sändningar lastats, i allt åtta stycken med olika mottagare i bland annat Göteborg, Trollhättan och andra orter. Transportstyrelsens vägledning gör detta till ett otillåtet cabotage och det bulgariska åkeriet betalar. Idag är ärendet stängt hos Transportstyrelsen och ingen överklagan har kommit in.


Polisen ansåg dock att DSV haft en aktiv roll i planeringen av transporten och en rapport om brott mot beställaransvaret upprättas. Detta blev det första ärendet som, trots regeringens skärpning av beställaransvaret, inte läggs ner utan faktiskt togs upp i Tingsrätten.

Den 3 september hölls huvudförhandlingarna i Helsingborgs Tingsrätt. DSV Road företräddes av vd Magnus Malmqvist och tillförordnat juridiskt ombud var Tommy Pilarp. DSV bestred inte att den aktuella transporten utförts och att åtta fraktsedlar tillsammans med en körorder för lossningsordning, medföljt trailerekipaget vid det aktuella tillfället. Ej heller bestreds att det var ett otillåtet cabotage, men den delen är åkeriets ansvar, inte DSV:s, sade man.

Däremot bestrider DSV beställaransvaret då gärningen, att lasta åtta sändningar på trailern, inte är otillåten. Det finns inget stöd i av polis åberopade lagrum eller i annan lag eller förordning, att det skulle vara otillåtet att lasta en trailer med gods till fler än en mottagare, säger Tommy Pilarp och säger att därmed kan en företagsbot för brott mot beställaransvaret inte bli aktuell.


Under förundersökningen, liksom under rättegången, förhörs Magnus Malmqvist, men oavsett vilken fråga som ställs om transporten, är hans svar att transporten var korrekt och att frågorna därmed saknar relevans. Frågor som ställs om beställarrutiner anser DSV och Tommy Pilarp, ligger utanför åtalspunkt.

Förundersökningen visar en sms-konversation mellan föraren och åkaren där föraren reagerat på körordern, men får av åkaren besked på att köra om det är så DSV vill att de ska köra. Det otillåtna cabotaget är inte detsamma som att DSV per automatik har gjort fel genom att lasta godset, konstaterar jurist Tommy Pilarp.

Åklagare Ulrica Ekwall pekade på att EU, när det finns oklarheter, ger medlemsstaterna möjlighet att göra nationella tolkningar. I Sverige har Transportstyrelsen skrivit en vägledning, vilket alltså inte är vare sig en lagtext eller förordning, för vad som är cabotagetransporter och bryter man mot artikel 8 i Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 1072/2009, är det ett otillåtet cabotage. Lastas det gods till fler än tre mottagare, behöver godset inte ha lossats för att gärningen ska vara fullbordad. I bevisningen visades den körorder som följde med trailern vilken visar att godset skulle köras ut till åtta olika mottagare.

Tommy Pilarp framhärdade att DSV endast beställt en (1) transport, inte åtta transporter. Tommy Pilarp pekade på skillnaden mellan transport och sändning. Här var det en transport med åtta sändningar.

Tommy Pilarp hänvisade till legalitetsprincipen som innebär att om man ska dömas för ett brott, i detta fallet beställaransvaret, måste det i lagtexten som tillämpas stå beskrivet exakt vad gärningen brutit emot. Vare sig förundersökningen, polisen som vittnade i rätten eller åklagaren, kunde presentera en faktiskt lagtext eller förordning som begränsade hur många sändningar i detta fallet DSV får lasta på en trailer.

Domen blev fällande. Vad säger DSV:s ombud Tommy Pilarp om domen och kommer man att överklaga?
– Självklart ska domen överklagas, säger han.


Om artikeln

Publicerad: 2020-09-17 11:34
Kategori: Nyheter
Taggar: Beställaransvaret Cabotage DSV Rättsfall Transportfusket