Fordonet på bilden har inget med artikeln att göra. Foto: Göran Rosengren, arkiv

Infrastrukturministerns svar till Thomas Morell:

Tillfälligt stopp för cabotage inte aktuellt

Infrastrukturminister Tomas Eneroths (S) svar till Thomas Morell (SD), ger vid handen att ministern tycker att de åtgärder som regeringen redan har vidtagit tillsammans med en utredning som ska vara klar nästa år, är tillräckligt skydd för svensk åkerinäring. ”Att åkerier just här och nu förlorar transportuppdrag till förmån för det otillåtna cabotaget, det tycks inte bekymra ministern”, säger Thomas Morell.

Thomas Morell (SD) ställde infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) frågan om regeringen avsåg att hos kommissionen begära att skyddsåtgärder enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1072/2009 ska utlösas för att skydda den hårt pressade åkerinäringen under rådande ekonomiska kris.

Nu har svaret kommit och Tomas Eneroth inleder med att understryka att coronaviruset först och främst är en fara för människors liv och hälsa vilket också har lett till ett allvarligt läge i ekonomin.
Regeringen arbetar intensivt för att hitta och vidta åtgärder som syftar till att stödja företag och löntagare som nu drabbas, svarar han.

Tomas Eneroth klargör också att cabotagetransporter är tillåtna att göra för åkerier från andra länder, men att de ska följa gällande regler och lagar för detta.

Han välkomnar att Rådet och Europaparlamentet i december 2019 informellt kom överens om en revidering av den så kallade godsförordningen (EG 1072/2009) som en del av förhandlingen om revideringen av rättsakterna om yrkestrafik som är en del av det så kallade mobilitetspaketet och pekar på att den svenska regeringen var under förhandlingarna drivande i arbetet för åtgärder som ska minska de otillåtna cabotagetransporterna.

Tomas Eneroth konstaterar att han och Thomas Morell delar uppfattningen att åkerier som kringgår gällande regler, ska motverkas kraftfullt. Därefter hänvisar han till bland annat cabotagemiljonerna.
– Regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att försvåra för otillåtna cabotagetransporter. Bland annat har 100 miljoner kronor avsatts under åren 2017–2020 i syfte att förbättra Polismyndighetens möjligheter att vidta åtgärder för att förbättra kontrollerna av sådana transporter, svarar han.

Vidare har regeringen tillsatt utredningen om effektivare kontroller av yrkestrafik på väg (dir 2019:51), som har till uppgift att lämna förslag på förbättrande åtgärder, inklusive organisatoriska åtgärder, för att fler ska följa reglerna på yrkestrafikområdet.

Är Thomas Morell nöjd med svaren? Inte helt. Åter hänvisas det till cabotagemiljonerna som polisen inte kan redovisa vart de tagit vägen, säger Thomas Morell. Dessutom hänvisar Tomas Eneroth till utredningen som ska vara klar nästa år.
– Att åkerier just här och nu förlorar transportuppdrag till förmån för det otillåtna cabotaget, det tycks inte bekymra ministern, säger Thomas Morell som är medveten om att ett skyddsstopp även påverkar åkerier som sköter sig.

Thomas Morell avrundar med att säga att det pågår ett omfattande mygel i svensk transportnäring och det slår undan benen för de seriösa åkerierna i landet.
– Det är anmärkningsvärt att regeringen är så passiv i kampen mot den kriminella verksamheten, säger han.

Även tidningen Proffs chefredaktör har åsikter om Tomas Eneroths svar.
– Eneroth tar varje tillfälle i akt att nämna de 100 miljonerna som man avsatt i kampen mot cabotagefusket. Det paradoxala är att minst 97 miljoner av dessa pengar inte har landat där de var avsedda. Det känner både Polismyndigheten och Eneroth väldigt väl till, säger chefredaktör Göran Rosengren i kommentar efter att ha läst ministerns svar.

Rosengren tillägger att Tomas Eneroth hela tiden har duckat för tidningens frågor om pengarna och ministern hävdar envist att det inte ligger på hans bord att svara på vart pengarna har tagit vägen.
– Det vore klädsamt om Eneroth först tog reda på fakta innan han använder det extra anslaget som motiv för att hävda att man har tagit krafttag mot fusket för att skapa ordning och reda, menar Göran Rosengren avslutningsvis.