Morell (SD) besviken på ministrarnas svar: ”De förstår inte problematiken”

Den som följer nyhetsflödet här på tidningenproffs.se känner till att Thomas Morell (SD) har skickat en rad skriftliga frågor till olika ministrar med ansvar för sådant som rör vägtransportbranschen. Nu har svaren kommit.
Thomas Morell, SD.
Thomas Morell, SD.

En fråga som Thomas Morell har skrivit är ställd till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och handlar om bristen på uppställningsplatser för den tunga trafiken. Frågan grundar sig bland annat på ett av många brev som Morell fått från åkeriägare, som alla upplever situationen med för få rastplatser som ”frustrerande”.

Problemet menar åkerierna är stort och skapar en situation där både förare och åkeriägare straffas trots att de inte kan påverka situationen ute på vägarna.

”Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att öka antalet rastplatser utmed de större vägarna?”, frågade Morell statsrådet Eneroth.

Tomas Eneroth förklarar i sitt svar att han har ”haft möten med representanter för transportbranschen där man framfört behovet av säkra rastplatser. Därför har Trafikverket fått i uppdrag att se över vilka åtgärder som behövs för att underlätta utbyggnaden av säkra uppställningsplatser”.

”Efterfrågan på säkra uppställningsplatser är i dag större än befintligt utbud. Regeringen uppdrog därför den 5 juli 2018 åt Trafikverket att göra en översyn av hur bristen på säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken längs större vägar kan avhjälpas. Uppdraget ska genomföras i nära samarbete med andra berörda myndigheter, försäkrings- och branschföreträdare. I anslutning till årsredovisningen ska Trafikverket årligen redogöra för hur arbetet fortskrider”, skriver han avslutningsvis i sitt svar till Thomas Morell.

Tre andra frågor som Morell har ställt adresserades till inrikesminister Mikael Damberg (S). Svaren kommer däremot från tre olika håll.

I den första frågan undrar Thomas Morell om statsrådet avser att agera för en förstärkning av fordons- och förarkontroll på väg för att på så sätt få bort den osunda och miljöbelastande transportverksamheten?


Den frågan hamnade hos rätt
minister, Mikael Damberg, som inledningsvis berättar att regeringen har gett Polismyndigheten i uppdrag att i varje årsredovisning till och med 2020 följa upp de åtgärder som vidtas för att förbättra insatserna gällande kontroller av cabotagetransporter och flygande inspektioner av nyttofordon.

Likaså har cabotageutbildningen som hölls förra året gjort att antalet ertappade otillåtna cabotage har ökat. Därefter beskriver han att man från regeringens sida är fast beslutna att genomföra den expansion som aviserats så att Polismyndigheten kan öka med 10 000 anställda till 2024 vilket kommer att förbättra förutsättningarna för Polismyndigheten att utföra sina uppgifter, förklarar Damberg.

Detta tycker inrikesministern uppenbarligen är tillräckligt.
”Mot bakgrund av ovanstående har jag inte för avsikt att vidta några ytterligare åtgärder i dagsläget men jag kommer även fortsatt att följa utveckligen avseende trafiksäkerheten på våra vägar”, avslutar han sitt svar till Thomas Morell.

I nästa fråga undrar Morell om inrikesministern avser att vidta åtgärder för att stävja fusket med oseriösa lågpristransporter och därmed skapa förutsättningar för ett sunt samarbete mellan väg- och järnvägsföretag.

Den frågan hamnade fel. ”Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan”, skriver infrastrukturminister Tomas Eneroth inledningsvis i svaret.

Ånyo redogörs regeringens hittills beslutade åtgärder mot fusket såsom till exempel ”cabotagesatsningen” och utökad tidsgräns för klampning till maximalt 36 timmar.

”Vidare är jag och regeringen mycket aktiva i den pågående revideringen av flera av EU:s rättsakter på yrkestrafikområdet. En väl fungerande marknad för godstransporter liksom sunda och likvärdiga konkurrensvillkor mellan EU:s medlemsstater är viktigt. Regeringen verkar i dessa förhandlingar för att få till stånd regler för vägtransporter med lastbil och buss som är tydligare och enklare att kontrollera. Lika lön för lika arbete på samma plats är en viktig utgångspunkt i detta arbete”, skriver Eneroth i sitt svar.


”En förutsättning för att
de genomförda reformerna inom yrkestrafiken ska få önskvärd effekt är att det finns en effektiv verksamhet för att kontrollera regelefterlevnaden på vägarna”, tillägger han.

Och det konkreta svaret på frågan?
”Jag kommer följa frågan noga och regeringen kommer vid behov överväga ytterligare åtgärder för att främja en sund och välfungerande vägtransportmarknad.”.

Den sista frågan från Thomas Morell var även den ställd till inrikesministern. Han undrar i den om statsrådet tänker att agera mot den mobila och oseriösa verkstadsverksamhet som arbetar under bar himmel och som inte gäller akuta reparationer som utförs av auktoriserade verkstäder?

Svaret den här gången kommer från miljö- och klimatministern Isabella Lövin. Hon inleder med att berätta att hon delar Morells uppfattning om att det är angeläget att miljöfarliga ämnen inte hamnar i naturen med anledning av den aktuella typen av mobil verksamhet.

”Även om mobila verksamheter av den här typen inte omfattas av krav på anmälan eller tillstånd så kan den myndighet som bedriver tillsyn enligt miljöbalken besluta om åtgärdsförelägganden eller förbjuda verksam¬heten om miljöbalkens krav inte följs. Sådana förelägganden eller förbud kan förenas med vite. Tillsynsmyndigheten ska också anmäla överträdelser till polis eller åklagare, om det finns misstanke om brott”, skriver Lövin avslutningsvis.

Frågan handlade om statsrådet tänker att agera mot den mobila och oseriösa verkstadsverksamheten. Svaret på det står inte att finna i Isabella Lövins brev till Thomas Morell.

Morell är uppenbart besviken på svaren.
– De är skrivna enligt standardformulär 1A, som vanligt. Med svaren bevisar regeringen än en gång att de inte förstår problematiken, sorgligt, säger han till tidningen Proffs.