Bilinspektören missnöjd med svar från departementet – ”Inget driv framåt”

Bilinspektör Roger Ogemars brev till infrastrukturministern hamnar hos Justitiedepartementets kommunikationsenhet som också svarar på brevet. Men Ogemar är besviken på det han kallar ”politiska standardsvar” och tänker inte nöja sig med det.
Bilinspektör Roger Ogemar. Foto: Göran Rosengren, arkiv
Bilinspektör Roger Ogemar. Foto: Göran Rosengren, arkiv

I början av mars skickar Roger Ogemar i Västerås in ett brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth i vilket han berättar om problemen som kringgärdar att kunna döma ut och även få in ordningsböter och penningböter när den misstänkte har sin adress utanför Sverige. Han efterfrågar sanktionsväxling även i dessa fall för att uppnå större likhet inför lagen.

Kammaråklagare Johan Bülow på Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Malmö håller med Ogemar om att vi har ett stort problem och säger bland annat: ”De resurser som idag läggs på att få fram uppgifter om körkortsinnehav i andra europeiska länder är inte rimliga”, säger han och tillägger att ”Våra straffrättsliga system har inte hängt med i den ökande globaliseringen”.

På Justitiedepartementet är det Cecilia Kindahl på kommunikationsenheten som ombetts svara på Ogemars brev och lämnar följande svar:

Ordning och reda på vägarna är en prioriterad fråga för regeringen. Därför har regeringen agerat för att reglerna för vägtransporter ska få bättre effekt. Bland annat har tiderna för hur länge ett fordon kan vara klampat, alltså vara förhindrat att fortsätta sin färd, förlängts. Vidare har skärpta regler för beställare av gods- och busstransporter samt cabotagetransporter införts.

Regeringen är också pådrivande i en pågående revidering av EU-regelverk för att få till stånd regler för vägtransporter med lastbil och buss som är tydligare och enklare att kontrollera.

Polismyndighetens kontroller av den tunga yrkestrafiken är ett betydelsefullt verktyg för att upprätthålla god trafiksäkerhet, sund konkurrens inom åkerinäringen och en god social situation för förarna. Kontrollerna är också en viktig komponent i Polismyndighetens arbete med att förebygga, upptäcka och utreda brott.


I riksdagens beslut om
statsbudgeten för 2017, tillfördes Polismyndigheten medel för att bland annat förbättra insatserna gällande kontroller av cabotagetransporter och flygande inspektioner av nyttofordon.

Regeringen har i regleringsbrevet till Polismyndigheten gett myndigheten i uppdrag att i varje årsredovisning till och med 2020, följa upp de åtgärder som vidtas i dessa avseenden. I kravet på återrapportering ingår att föra ett resonemang kring vilka effekter åtgärderna bedöms ha lett till.

Resursförstärkningarna och målsättningen om att utöka antalet anställda inom polisen kommer att förbättra förutsättningarna för Polismyndigheten att utföra sina uppgifter. Det är emellertid Polismyndighetens ansvar att avgöra hur den samlade resursen ka användas och att säkerställa att kompetensförsörjningen är väl avvägd i förhållande till verksamhetens behov.

Som du är inne på i ditt brev, har vissa överträdelser av reglerna på yrkestrafikområdet varit föremål för avkriminalisering, det vill säga att den straffrättsliga påföljden ersatts av en sanktionsavgift. Det finns såväl fördelar som nackdelar med en sanktionsväxling. Det kan därför finnas skäl att följa frågan om ytterligare överträdelser av bestämmelser på yrkestrafikområdet bör vara föremål för en sanktionsväxling.

Det är alltid intressant för oss att ta del av synpunkter från enskilda om hur lagstiftningen fungerar och jag vill därför tacka dig för att du hörde av dig till oss, avslutar Cecilia Kindahl.

I svaret upplever Roger Ogemar än en gång att så snart fler åtgärder efterfrågas, utveckling av de som finns och förbättra i övrigt, kommer dessa standardsvar.
– De radar helt enkelt upp åtgärder de redan har genomfört, men jag känner ingen entusiasm. Inget driv framåt som visar att de verkligen lyssnar, förstår och vill mer. Det känns som om att ”nu har vi gjort detta, nöj er med det”, säger han.

Men han tycker verkligen inte att det räcker för att få det som kallas ordning och reda på vägarna.
– Det räcker inte för dem som vistas på vägarna, inte för dem som ska utföra kontrollerna och det räcker inte för mig, avrundar han.

Nu har Justitiedepartementet ett detaljerat och tydligt svar från Ogemar att vänta.

Om artikeln

Publicerad: 2019-03-25 16:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Brott och straff Justitiedepartementet Rättsfall Transportfusket Västerås