Genrebild/Proffs. Genrebild/Proffs.

Sprängningar i kölvattnet av naiv politik

Återskapa en fungerande kontrollverksamhet på väg

Det sprängs som aldrig förr ute i vårt samhälle och det är lätt för förövarna att komma över sprängämnen och de tillbehör som behövs. Risken att bli ertappad med sprängämnen i ett fordon är lika liten som den nedmonterade yrkestrafikgruppen. Det som nu sker i samhället menar riksdagsledamot och vice ordförande i trafikutskottet Thomas Morell (SD), är ett resultat av den socialdemokratiska regeringens naiva politik.

Thomas Morell skriver: I en artikel i tidningen Proffs den 4 augusti kunde vi läsa om de kriminellas möjlighet att enkelt komma över sprängämnen. Det är minst sagt anmärkningsvärt att den tidigare Socialdemokratiska regeringen och relevanta myndigheter varit mer än lovligt naiva när det gäller behovet av kontroll och övervakning på väg.

Denna naivitet har skapat en fri marknad för de kriminella vilken de inte varit sena att utnyttja. Resultatet kan vi se i form av hundratalet sprängningar och mångdubbelt fler skjutningar – och då är vi bara i mitten av året. Jag tar mig för pannan.

Socialdemokraterna har bedrivit en slapphänt politik som bestått i ”saft och bullar” och utan tydliga krav på Polismyndigheten att utföra kvalificerade kontroller på väg. I stället har den tidigare regeringen nöjt sig med att statistiken över kontroll av kör- och vilotider uppfylls samt kontroll av ADR-transporter. Polismyndigheten har fokuserat på att uppfylla statistiska mål snarare än att arbeta med brottsbekämpning på väg.

Jag skulle kunna fördjupa mig i hur Socialdemokraterna misskött denna fråga och varför det blivit som det nu är, men det tjänar föga till. De lär inte förstå eller erkänna sina misstag. Nu är tiden inne för handling med en ny regering på plats, vilken stöds av Sverigedemokraterna.

I dag ansvarar Polismyndigheten för kontroller av fordon och förare. Två personalkategorier finns ute på kontrollplatserna. Det är polisman med särskilt förordnande för flygande inspektion samt bilinspektörer. I vissa fall kan besiktningstekniker hyras in av Polismyndigheten och dessa kommer främst från besiktningsbranschen. Besiktningstekniker har dock inte något förordnande att på egen hand utfärda något föreläggande. Besiktningstekniker kan inte heller utföra kontroller av kör- och vilotider.

För att effektivisera kontroller på väg bör verksamheten skiljas från ordinarie polisverksamhet och läggas under en särskild enhet inom polisen, som ansvarar för kontroller av den yrkesmässiga trafiken. Enheten ska ha egen styrning frikopplad från regioner och lokalpolisområden. Dessutom ska verksamheten styras av en egen budget. Att jämföra med Ekobrottsmyndigheten eller Säkerhetspolisen.

Polisen är i dag hårt ansträngd av det grova våldet och det är därför inte troligt att poliser tas i anspråk för kontroller av den yrkesmässiga trafiken. Dessutom krävs stora utbildningsinsatser för att en polis ska kunna övergå till kontroll av den yrkesmässiga trafiken.

I samband med föreslagen omorganisation ska bilinspektör som tjänstebeskrivning ändras och därmed ges ökad behörighet. Det innebär att dagens tjänst som bilinspektör i praktiken upphör och personal som uppfyller kompetenskraven utbildas till en högre tjänstenivå. Kort sagt, personalen i den särskilda enhet som utför kontroller på väg ska ha alla nödvändiga befogenheter i sin tjänsteutövning. För att uppnå detta bör förslagsvis dessa inspektörer skickas på det nyskapade snabbspåret för civilanställda som nu tillhandahålls av polisutbildningen.

Ska vi komma åt de kriminella nätverken måste man fokusera på deras näringstillförsel, nämligen deras transporter på vägarna.

Detta diskuterar vi nu i god samarbetsanda med regeringens företrädare på infrastrukturområdet och justitieområdet. Vår förhoppning är givetvis att nuvarande regering är mer intresserad av att åstadkomma verklig förändring till skillnad från den tidigare socialdemokratiska regeringen.

Thomas Morell (SD)
Vice ordförande i riksdagens trafikutskott
Riksdagsledamot