Dubbla stödsystem för biometan kan orsaka snedvridning av konkurrensen. Dubbla stödsystem för biometan kan orsaka snedvridning av konkurrensen.

EU utreder Sveriges statliga stöd för biometan

En ledande europeisk biometanaktör, Landwärme, utlöste denna utredning när man uttryckte farhågor om dubbel subventionering som stör rättvisa marknadsvillkor och hindrar målen för det europeiska Green Deal-avtalet. EU-kommissionen har nu officiellt inlett en fördjupad utredning av Sveriges statliga stödsystem för biometan.

De rättsliga förfarandena härrör från det svenska statliga stödsystemet som gör det möjligt för mottagarna att ansöka om subventioner vid sidan av stöd från andra EU-medlemsstater som exempelvis Danmark, vilket leder till ojämna villkor på den europeiska biometanmarknaden.

Denna snedvridning menar Landmärke skada biogas- och biometanindustrin i både Sverige och EU samt utgöra ett hot mot EU:s ambition att uppnå klimatneutralitet till 2050.

Landwärme är starkt för statliga stödsystem som främjar utbyggnaden av biometanproduktion och ser både det svenska och det danska systemet som avgörande bidrag till att skala upp EU:s biometanproduktion.

Landwärme är förespråkare av samarbeten för hållbarhet och energisäkerhet genom produktion och användning av biometan i hela EU och välkomnar EU-kommissionens djupgående utredning. Landwärme uttrycker hopp om en snabb lösning och betonar behovet av ytterligare åtgärder i Sverige för att förhindra potentiella marknadssnedvridningar.

Frågan går tillbaka till 2020 då EU-kommissionen godkände Sveriges förnyelse av två parallella statliga stödsystem för biometan för uppvärmning och bränsle utan att ta hänsyn till överlappningen med det stöd som beviljats i andra EU-medlemsstater.

EU-kommissionens tillsyn ledde till överkompensation vilket skapade en miljö där biometan kunde dra nytta av flera subventioner exempelvistill i kombination med det danska statliga stödet eftersom biometan som produceras och subventioneras i andra EU-medlemsstater är berättigat till ytterligare subventioner när det exporterades till och användes i Sverige.

Den okontrollerade praxisen resulterade i en kraftig ökning av importen av biometan till Sverige vilket ledde till att lokala producenter hamnade utanför marknaden.

Importen av biometan till Sverige ökade snabbt från 0,2 TWh 2015 till 2,5 TWh 2021. Cirka 95 procent av dessa kvantiteter kom från Danmark vilket exemplifierar hur allvarligt samspelet är mellan dessa två system.

De återstående 5 procenten av importen och om de redan har fått produktionssubventioner i ursprungslandet måste ännu klargöras. Trots betydande investeringar i Sverige kunde biometanproduktionen inte expandera vilket missgynnar svenska skattebetalare.

Liknande utmaningar observeras i hela EU där subventionerad biometan översvämmar marknaderna. På grund av stödet i andra EU-medlemsstater har vissa biometanproducenter kunnat erbjuda sitt biometan till lägre priser vilket tvingat regionala producenter och producenter av biometan utan subventioner bort från marknaden.

År 2022 beslutade EU-tribunalen att rättvisa marknadsvillkor ska råda och att potentiella snedvridningar till följd av ett okontrollerat samspel mellan olika system i olika EU-medlemsstater ska uteslutas. Som ett resultat av detta beslut ska EU-kommissionen genomföra en djupgående utredning av ärendet, något som kommissionen nu har inlett.

Med EU-tribunalens bekräftelse ligger ansvaret på EU-kommissionen och Sverige att förhindra överlappningar mellan olika statliga stödsystem. Den fördjupade utredningen menar Landwärme markerar det första steget mot att återupprätta lika villkor för biometansektorn.

Även Danmark ser för närvarande över sitt statliga stödsystem. Utan justeringar av stödsystemen menar Landwärme att det kan få negativa effekter för skattebetalare.

Om artikeln

Publicerad: 2024-03-06 11:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Biometan EU EU-kommissionen EU-tribunalen Fossilfria Drivmedel Gasdrift IRU Klimatomställning Konkurrens Landwärme