Utgiftsområde 22, Kommunikationer, gick från 61 miljarder kronor 202 till 83 miljarder inför 2024 års budget. En ökning med 22 miljarder kronor i anslag enligt diagrammet ovan. Utgiftsområde 22, Kommunikationer, gick från 61 miljarder kronor 202 till 83 miljarder inför 2024 års budget. En ökning med 22 miljarder kronor i anslag enligt diagrammet ovan.

Utgiftsområde 22 får 22 miljarder extra för 2020 – 2024

I går hade hela trafikutskottet kallat in Trafikverket för att redogöra för hur de sköter sitt uppdrag, inte minst vad vinterväghållningen beträffar. Kritik har tidigare riktats mot ”prislappen” på Trafikverkets upphandlingar och kritiken återkom under mötet den 8 februari. Men mer resurser kräver mer pengar. Har Trafikverket fått de ekonomiska resurser som krävs för att bättre kunna utföra sitt uppdrag?

I förmiddags publicerade vi en artikel om trafikutskottets möte med Trafikverket. Ett möte initierat av riksdagsledamot Thomas Morell (SD), tillika vice ordförande i trafikutskottet. Bristen på resurser går som en röd tråd genom Trafikverkets vinterväghållning, men hur är det? Får Trafikverket tillräckligt med resurser för att skala upp sin prestation?

I området Transportpolitik ingår infrastruktur inom järnvägs-, väg-, sjöfart- och luftfartsområdena samt transportforskning. Myndigheter inklusive affärsverk som inom området är Luftfartsverket, Sjöfartsverket, Statens väg och transportforskningsinstitut, Trafikanalys och Transportstyrelsen. Statligt ägda bolag som berörs är AB Svensk Bilprovning, Arlandabanan Infrastructure AB, Green Cargo AB, Infranord AB, Jernhusen AB, SAS AB, SJ AB, Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB, Svevia AB och Swedavia AB.

Politiken för informationssamhället omfattar områdena övergripande frågor om digitalisering och informationsteknik (digitaliseringspolitik), inklusive digitalisering och it inom offentlig förvaltning, elektronisk kommunikation, post samt grundläggande betaltjänster. De myndigheter som verkar inom området är Post- och telestyrelsen (PTS) och Myndigheten ör digital förvaltning.

Fram till april 2010 var ordningen för vägnätet underordnat Vägverket och ansvaret för järnvägsnätet var underordnat Banverket. Därefter har verksamheterna varit sammanslagna under Trafikverket. Efter tretton år av sammanslagning konstaterar vi att denna ordning inte har lett till de önskade synergieffekter som de som drev frågan om sammanslagning hade förespeglat.

Antalet anställda på Trafikverket har ökat drastiskt sedan Trafikverkets bildande. Bara under de senaste två mandatperioderna som Socialdemokraterna varit i regeringsställning har antalet anställda ökat med 48 procent till det svindlande antalet av 10 316, enligt riksdagens utredningstjänst. Ökningen visualiseras i tabellen nedan under texten.

Ytterligare ett problem med sammanslagningen som kan noteras är att det är svårare att få erforderlig kompetens för flera tjänster då Trafikverket inte längre bedriver underhåll och investeringar/re-investeringar i egen regi jämfört med då Banverket produktion och Vägverket produktion fanns. Då fanns det naturliga karriärvägar inom respektive verk och kompetens och kännedom stannade på så sätt kvar inom respektive verksamhet och verk.

Så åter, Thomas Morell, har Trafikverket fått mer ekonomiska resurser?
– Ja, men frågan är vad de extra resurserna används till, säger Thomas Morell.

Diagrammet visar hur antalet anställda på Trafikverket ökat genom åren.
Diagrammet visar hur antalet anställda på Trafikverket ökat genom åren.