IRU vill att kombinerade transporter ska främjas genom enklare regelverk. Foto: Hejdlösa Bilder. IRU vill att kombinerade transporter ska främjas genom enklare regelverk. Foto: Hejdlösa Bilder.

IRU kräver förenklad politik för att främja kombinerade transporter

Nyligen publicerade IRU sin ståndpunkt till EU-kommissionens förslag till ändring av direktiv 92/106/EEG om kombinerade godstransporter. IRU efterlyser en grundläggande revidering av förslaget.

IRU (International Road Transport Union) ståndpunkt kommer sig av att Europas åkerier på väg som är involverade i intermodala och kombinerade transporter är oroliga för att den ökade komplexiteten i det nya förslaget kommer att avskräcka, snarare än uppmuntra, användningen av intermodala och kombinerade transportlösningar.

IRU förespråkar i stället en förenklad version av avståndskriterier för att fastställa berättigande till kombinerade transportincitament. Detta syftar till att ge intermodala och kombinerade transporter en fördel framför icke-kombinerade alternativ.

IRU betonar behovet av ytterligare incitament för transportörer som väljer intermodala och kombinerade transporter. Incitament bör omfatta lättnader från administrativa bördor och kostnader, investeringsstöd för kompatibla väggodstransportfordon, miljöbonusar och kompensationer för förseningar och inställda villkor under definierade villkor.

IRU efterlyser frivillig användning av en plattform för elektronisk godstransportinformation (eFTI) för att bevisa överensstämmelse med EU:s regler för intermodala och kombinerade transporter. Detta tillvägagångssätt, i linje med förordning (EU) 2020/1056, säkerställer flexibilitet samtidigt som efterlevnadsstandarder bibehålls.

IRU betonar vikten av att behålla den nuvarande definitionen av transporter ”för egen räkning” och finjustera den med inslag från förordning (EG) nr 1072/2009 för tydligheten och konsekvensen.

För att säkerställa effektiv gränsöverskridande verksamhet efterlyser IRU kompatibla nationella politiska ramar och att EU-kommissionen ska ha övervakande roll när det gäller att genomförandet.

Istället för att förlita sig på statligt stöd föreslår IRU att man undersöker alternativa som exempelvis skatter, avgifter och tullar kopplade till prestationskriterier för att förbättra konkurrenskraften och förhindra snedvridningar på marknaden.

IRU:s EU-direktör säger att vi inte får tappa den förväntade ökningen av efterfrågan på godstransporter till 2050 ur sikte. ”EU kommer att behöva alla transportsätt för att hantera ökningen såväl som den befintliga efterfrågan. Vi har inte råd med att överväga påtvingad trafikomställning. Vi måste snarare öka kapaciteten och effektivisera befintlig kapacitet genom att uppmuntra väggodstransportoperatörer och speditörer att använda intermodala och kombinerade transporter i mycket större utsträckning än vad som är fallet nu”, skriver Trans.INFO.