"Att Trafikverket och regeringen pratar om beredskap saknar trovärdighet när regeringen inte tillför de medel som behövs", säger Gustav Hemming,(C), infrastrukturregionråd i Region Stockholm. "Att Trafikverket och regeringen pratar om beredskap saknar trovärdighet när regeringen inte tillför de medel som behövs", säger Gustav Hemming,(C), infrastrukturregionråd i Region Stockholm.

(C) -kritik mot Trafikverkets infrastrukturplanering

Stockholmsregionens infrastruktur sårbar och mer pengar krävs, säger Gustav Hemming (C), infrastrukturregionråd i Region Stockholm. Trafikverket presenterade igår inriktningen för den långsiktiga infrastrukturplaneringen år 2026–2037. De tryckte särskilt på att nya satsningar behöver vara noga utredda vad gäller kostnader och nyttor, att man borde prioritera drift och underhåll.

Medan Sveriges Åkeriföretag ser positivt på att Trafikverket i sitt inriktningsunderlag prioriterar underhållet av det befintliga vägsystemet, får samma rapport stark kritik Gustav Hemming (C), infrastrukturregionråd i Region Stockholm.

I kritiken tas upp att det enligt Trafikverket inte kommer att finnas pengar till några nya infrastrukturprojekt. De aviserar också att det fattas ca 140 miljarder kronor för att ens klara av underhållet av befintliga vägar och spår.

Stockholmsregionen har en stor underhållsskuld precis som landet i övrigt.
– Regeringen behöver skjuta till mer pengar till regionerna i länsplanerna. Att Trafikverket och regeringen pratar om beredskap saknar trovärdighet när regeringen inte tillför de medel som behövs, säger Gustav Hemming.

Ur ett Stockholmsperspektiv är insatser för att säkra framkomligheten genom Södertälje, en bättre järnväg mellan Oslo och Stockholm och nya stambanor starkt motiverade både för beredskapen för konkurrenskraften och för klimatet, menar Gustav Hemming.

Trafikverket anser att det kommer vara mycket svårt att nå klimatmålen med nuvarande styrmedel.

Hemming framhåller dock att Trafikverket visar civilkurage när de håller fast vid de av riksdagen beslutade 2030-målen trots att regeringen har slopat dem.
– Men det är oroväckande att även deras analys är att vi inte når 2030-målen med nuvarande styrmedel. Regeringens politik leder tvärtom till en stor ökning av de fossila utsläppen, säger Gustav Hemming.

Han menar att det inte är rimligt att sätta all tilltro till en kraftig utbyggnad av laddinfrastruktur.
– Detta eftersom den inte kan nå full effekt förrän hela fordonsflottan bytts ut vilket tar minst 20 år och dessutom försvåras av regeringens politik, avslutar Gustav Hemming.