När man med tunga specialtransporter ska passera över broar, måste hänsyn tas till brons hållfasthet. Här Skurubron. Foto Trafikverket. När man med tunga specialtransporter ska passera över broar, måste hänsyn tas till brons hållfasthet. Här Skurubron. Foto Trafikverket.

Trafikverket vill se fler kontroller av specialtransporter

”Domen mot vägtransportledaren kan komma att leda till större tydlighet”, säger Trafikverket som tillsammans med andra instanser analyserar domen för att avgöra om och var det finns behov av förändringar. Trafikverket säger att det vore önskvärt med mer frekventa kontroller av dispenstransporter.

I flera artiklar har vi följt utvecklingen av ärendet rörande vindkraftverkstransporten som stoppades utanför Bollnäs juni 2022 och som bland annat ledde till att en vägtransportledare (vtl) fick sitt förordnande återkallat av Polismyndigheten och förvaltningsrätten bekräftade beslutet. Domen överklagades och kammarrätten har beviljat prövningstillstånd.

Transportstyrelsen har inkommit med svar och hänvisar till regelverket och att flera av våra frågor bäst besvaras av Polismyndigheten och Trafikverket. Trafikverket utfärdar dispensbesluten, men övervakningen att beslut följs ligger utanför deras mandat.
– Det vore önskvärt att Polisen mer frekvent kontrollerar dessa transporter. Dels att de följer aktuellt beslut, dels att trafiktillstånd finns och att cabotagereglerna följs, säger Trafikverket.

Dispenstransporter omfattas inte sällan av hastighetsbegränsningar på grund av hög vikt. I det aktuella fallet var hastigheterna överskridna även vid bropassager. När det gäller hastigheten så är det av stor betydelse att samtliga broar passeras i angiven hastighet. I det aktuella fallet är samtliga broar beräknade till 50 km/h
– Ingen bro får då passeras med högre hastighet och flera av de aktuella broarna hade en reducering ner till 10 km/h, säger Trafikverket

Trafikverket understryker vikten av att följa de hastigheter som broarna är beräknade för eftersom det bygger på broarnas bärighet.
– En framtida åtgärd vi tittar på är modern teknik som geofencing som då begränsar möjligheten att köra för fort eftersom tekniken kan reducera fordonets hastighet, säger Trafikverket.

Hur ser Trafikverket på den aktuella domen och dess eventuella betydelse framledes? Domen analyseras och man inhämtar även information från Transportstyrelsen.
– Domen kan komma att leda till en större tydlighet av vad respektive myndighet har för mandat. Vi har olika roller vid dessa transporter för att se till att regelverken följs. Vi har redan idag ett etablerat samarbete med både Polisen och Transportstyrelsen, avslutar Trafikverket.