EU-kommissionen vill komma åt green washing. Företag måste kunna verifiera sin hållbarhetskommunikation med fakta. Transportföretagen tycker att kommissionens förslag är för långtgående. EU-kommissionen vill komma åt green washing. Företag måste kunna verifiera sin hållbarhetskommunikation med fakta. Transportföretagen tycker att kommissionens förslag är för långtgående.

EU:s förslag mot green washing för långtgående anser Transportföretagen

EU-kommissionen vill komma åt företag som ägnar sig åt så kallad ”green wash”. Företag som vill marknadsföra sitt hållbarhetsarbete måste kunna redovisa sina påståenden med fakta. I praktiken ska konsumenter kunna skanna en QR-kod för att se på vilket sätt något har ”hög klimatnytta”. Transportföretagen anser att EU-kommissionens förslag till åtgärder är alltför långtgående och riskerar att motverka sitt syfte. Transportföretagen ser farhågor för transportsektorns del.

Påståenden från företag såsom ”lägst utsläpp i branschen”, ”miljösmart” och ”hög klimatnytta” ska inte få användas utan att kunna verifieras.

Transportföretagen är positivt till att EU-kommissionen vill komma åt ”green washing” men anser att förslaget är alltför komplicerat och omfattande. Kommissionen föreslår exempelvis att en aktör som vill kommunicera ett miljöpåstående måste få kommunikationen verifierad av tredje part. Den som verifierar ska utfärda ett intyg om överenskommelse som blir ett krav innan miljöpåståendet får kommuniceras.

Transportföretagen anser att detta är allt för komplicerat och menar att det de facto kan hämma omställningen. Transportföretagen pekar också på att det redan idag finns reglerande lagstiftning.

Transportföretagen ser också farhågor för transportsektorns del. Det är flera faktorer som spelar in när det gäller transporters miljöpåverkan så som beläggningsgrad på transportmedlet, typ av drivmedel och inblandning av fossilfritt bränsle. Det är ofta många aktörer inblandade i en transportkedja och inte sällan flera olika trafikslag. EU-kommissionens förslag bör ta höjd för och anpassas efter transporters och resetjänsters komplexitet.

Transportföretagen skriver också att det är eftersträvansvärt med branschgemensamma standards för att underlätta transportnäringens gröna omställning och lyfter fram Fair Transport. Fair Transport är en hållbarhetscertifiering för åkerinäringen vad gäller klimat och miljö, trafiksäkerhet och socialt ansvarstagande.

Vill du ta del av Transportföretagens hela remissyttrande, gör du det här.

Om artikeln

Publicerad: 2023-08-29 14:30
Kategori: Nyheter
Taggar: CO2 EU-kommissionen Godstransport Green Washing Klimatpåverkan Lastbilar Miljödeklaration Transportföretagen Utsläpp