Fotograf: Chalmers/Pixabay. Fotograf: Chalmers/Pixabay.

Eldrift billigare än diesel för tunga lastbilar

Tunga lastbilar som transporterar last långa sträckor har tidigare ansetts vara olönsamma att elektrifiera. Nu har forskare på Chalmers visat att det kan vara billigare att köra tunga lastbilar på el än på diesel. ”Jag är själv förvånad över resultaten och hoppas att fler åkerier och lastbilstillverkare vågar satsa på elektrifiering nu när vi visat att det kan vara kostnadseffektivt”, säger Johannes Karlsson, doktorand i reglerteknik på Chalmers.

Omställningen från en fossildriven till eldriven fordonsflotta har hittills synts framför allt inom lätta fordon, som personbilar och distributionsbilar. När det gäller tunga lastbilar som kör långa sträckor har omställningen gått långsamt, eftersom den rådande uppfattningen är att sådana fordon skulle behöva stora batterier, som upptar så pass mycket lastkapacitet att eldriften inte blir lönsam.

Men nu har forskare på Chalmers kommit fram till att el visst kan vara ett billigare alternativ till diesel även för tunga transporter.
– Vi har tittat på ett scenario där tunga lastbilar kör mellan Helsingborg och Stockholm. Vi har jämfört två olika batteristorlekar och två tänkbara priser på snabbladdning. Vår slutsats är att transporterna ser ut att kunna elektrifieras på ett kostnadseffektivt sätt, säger Johannes Karlsson.

I studien skapade forskarna en modell baserad på data från ett verkligt åkeri i Helsingborg, som valdes eftersom det kan anses ha typiska uppdrag och förutsättningar för ett åkeri i den delen av Sverige, och som kör långa sträckor. Det stora batteriet behövde inte laddas på vägen utan bara på företagets egna depåer, men tog å andra sidan mer av lastkapaciteten. Det mindre batteriet behövde snabbladdas på vägen, men krävde inte lika mycket av lastkapacitet.

Resultatet visade att det var lönsamt att köra på el för åkeriet i studien. Med rätt batteristorlek bör det i många fall vara möjligt att elektrifiera de tunga lastbilarna så att kostnaden blir densamma eller lägre jämfört med om lastbilarna drivs av en dieselmotor.
– Den bästa storleken på batteriet avgörs av om man kör lätt last, som paket eller grönsaker, eller om man kör tung last, som drycker eller virke. Andra viktiga faktorer som påverkar valet av batteristorlek är körmönster och priset på snabbladdning. Ett realistiskt framtidsscenario är att lastbilar har olika batteristorlekar, säger Johannes Karlsson.

Att investera i batterier och laddningsutrustning innebär en kostnad. För att investeringen ska löna sig har forskarna i en tidigare studie visat att batteriet i en eldriven lastbil behöver laddas och laddas ur minst 1 400 gånger, vilket är något som de flesta kommersiella fordon överskrider under sin livstid.
Studier av den typ som Johannes Karlsson och kollegan Anders Grauers har gjort är ovanliga. När det gäller elektrifiering av tunga lastbilar har man tidigare i huvudsak undersökt scenarion där lastbilarna rör sig och laddas inom ett avgränsat område, som exempelvis en hamn. Chalmersforskarna hoppas nu att deras resultat ska påskynda omställningen från diesel till el inom tunga lastbilstransporter.

Mer om studien
Priset på diesel sattes till 1,20 euro per liter och priset på snabbladdning till 0,17 euro per kilowattimme respektive 0,40 euro per kilowattimme. Priserna är angivna utan moms. I övrigt utgick forskarna från att kostnader som till exempel service var lika för lastbilarna oavsett om de kördes på el eller diesel.

Modellen som användes i studien baseras på data från ett åkeri med realistiska förutsättningar och uppdrag. Trots att forskarna räknat med ett lågt dieselpris visade studien att det är lönsamt för åkerier att elektrifiera sin tunga fordonsflotta, med undantag för lastbilar som för det mesta lastar upp till maximal tillåten fordonsvikt.

Artikeln Case Study of Cost-Effective Electrication of Long-Distance Line-Haul Trucks tidskriften Energies och är skriven av Johannes Karlsson och Anders Grauers. Forskarna är verksamma vid Chalmers tekniska högskola.

Forskningen har utförts i samarbete med Trafikverket och Volvo Trucks och har finansierats av Trafikverket.

Om artikeln

Publicerad: 2023-05-26 14:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Chalmers Elektrifiering av tunga transporter Godstransport Klimatomställning Lastbil Trafikverket Volvo Trucks