800 000 kronor i ”potten” för olagliga vindkraftverkstransporter

Den 30 juni stoppas två vindkraftverkstransporter utanför Bollnäs och där blir de ståendes oavsett att en kran väntar på att de ska komma fram. Att stoppa den här typen av transporter är alls inte enkelt eftersom kontrollen kräver djupgående kunskaper, plats och inte minst ett stort engagemang. Det är Polisens Region Mitt som stoppar transporterna och nu riskerar den som befinns ansvarig för transporten att få betala cirka 800 000 kronor.

Att utreda vem som är ansvarig för dessa transporter är minst sagt svårt varför det i nuläget inte går att tydligt peka på vem som har ansvaret för vad. Inte hjälper det att det ofta är flera aktörer inblandade, så även i detta fallet.

De två ekipagens moderbolag heter Mar-Train Heavy Haulage i Nordirland som även har ett norskt bolag varifrån de två dragbilarna som stoppas kommer. Man har även ett svenskt bolag, men det saknar ännu trafiktillstånd ännu. Det leder till att ett tiotal norskregistrerade fordon hamnar på nyttjanderättsavtal hos Road Safety System (RSS).

För att kunna köra de aktuella transporterna har, enligt den information vi får till oss, ytterligare ett företag vid namn Deugro i Danmark, gett RSS i uppdrag att bland annat hos Trafikverket söka dispens för de senare stoppade fordonen.

Dispensen utfärdas med specifika krav på bland annat högsta hastighet, färdväg och vikter. I villkoren som ställs i dispensen står det: ”Transporten får inte utföras med ett fordon som har ett meddelat körförbud eller föreläggande enligt fordonslagen (2002:574) eller om det finns andra hinder för ett fordons användning. Transporten får inte heller utföras om gällande bestämmelser om yrkesmässig trafik, såsom cabotagetransporter, inte kan följas.” Det innebär att Trafikverket inte begär in dokument som ska styrka att fordonen faktiskt får köra i Sverige eftersom fordonen måste uppfylla villkoren.

I dispensen för de aktuella fordonen är högsta tillåtna hastighet 50 km/h och på vissa platser så lågt som 10 km/h. Ekipagen stoppas efter att polis följt efter transporten som då framfördes i en högre hastighet än tillåtet. Dessutom visar kontrollen att hastighetsöverträdelsen inte är en slump just där och då. Om något av kraven i dispensen inte efterföljs, faller hela dispensen och transporten bedöms efter vad som normalt gäller för transporter på vägen.

När ekipagen stoppas har båda fordonen kört över den i dispensen tillåtna hastigheten och därmed faller dispensen och med så tunga laster blir det utan dispensen rejäla överlaster som kan komma att kosta cirka 800 000 kronor. Det ena ekipaget med 74 tons överlast och det andra med 92,8 tons överlast i förhållande till normala beräkningar utan dispens.

När man utför en specialtransport med dispens ska vissa dokument medföras under hela transporten och när de rumänska förarna till sist förstår vad polisen vill se, bekräftar de att de dokumenten har de inte med sig. Dessa dokument printas senare ut av en av vägtransportledarna som har dem i sin dator.

När vägkontrollanter träffar på brister av detta slag, frågar de sig inte sällan hur ett transportföretag som inte klarar att uppfylla det mest elementära inom den specialgren de verkar inom ens kan inneha trafiktillstånd.

Vi kontaktar Deugro i Danmark, men samtalet blir kort.
– Vi kommenterar inte saken vidare. Ni får vända er till Trafikverket, säger Deugro i Danmark.

Vi kontaktar även RSS. Varför körde förarna för fort?
– Att förarna körde för fort är lätt hänt. Det räcker med att det lutar lite, säger RSS.
Att det endast skulle röra sig om tillfälliga hastighetsöverträdelser motsägs av annan information vi tar del av. Vi frågar även om de rumänska förarna fått ta del av nödvändig information på ett språk de kan förstå och det anser RSS de har då förarna talar engelska.

RSS är kritiska till att polisen slår ner så hårt redan första gången. Man tycker att första gången ska det rendera i ett lägre belopp, andra gången något högre och om man en tredje gång begår samma överträdelse, då har man bevisat att man struntar i reglerna och då är ett högt belopp befogat.

Det ena norskregistrerade fordonet finns inte med på RSS nyttjanderättsavtal och saknar vid kontrolltillfället trafiktillstånd. Vems är ansvaret för det?
– Det är åkeriets ansvar. Dragbilen som skulle kört transporten kunde av olika anledningar inte göra det och då skickade åkeriet det aktuella fordonet att söka dispens för, säger RSS.

Om hastigheten för det ena ekipaget gjorde att dispensen föll, innebar det andra fordonets brist på trafiktillstånd att det blev helt fel redan från början oavsett hastighet.

Vi kontaktar Mar-Train Heavy Haulage i Nordirland.
– För närvarande för vi samtal med kunden och kan inte ge några kommentarer ännu, säger företagets representant.

Händelsen har fått genklang inom denna gren av specialtransporter. RSS menar att händelsen har fått en positiv effekt eftersom vikten av regelefterlevnad i förhållande till dispensen har fått fokus.

Färden kunde, kraftigt försenad, senare fortsätta efter att åtgärder vidtagits.