EU går vidare med sitt arbete att fasa ut fossila drivmedel. EU går vidare med sitt arbete att fasa ut fossila drivmedel.

EU tar viktiga steg i utfasningen av fossila drivmedel

När EU-ländernas transportministrar möttes i Luxemburg 2 juni, fattade de flera beslut om hållbara bränslen. Dessa utgör starten på de utsläppsminskningar som krävs för att för att nå det mål EU:s klimatpaket ”Fit for 55” ställt upp. Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) företrädde Sverige.

Ministrarna antog allmänna inriktningar för tre förslag som ingår i klimatpaketet ”Fit for 55” vars främsta syfte är att minska utsläpp av växthusgaser med 55% och att uppnå klimatmålet till 2030. Besluten fasar ut fossila bränslen till förmån för förnybara och mer koldioxidsnåla bränslen.

Rådets allmänna inriktning ställer krav på att medlemsländerna utvecklar en väl fungerande infrastruktur för alternativa drivmedel. Det handlar framför allt om att bygga ut laddinfrastruktur för både lätta och tunga fordon i hela EU. Här finns också krav på infrastruktur för vätgas och laddinfrastruktur i hamnar och på flygplatser.

Ministrarna fick en lägesrapport om arbetet med revidering av TEN-T-förordningen och hade en diskussion om förslaget.

En utveckling av transportinfrastruktur med hög tillförlitlighet, heltäckande och hög kvalitet står i fokus för revideringen. År 2050 ska TEN-T vara färdigställt och de första etappmålen ska uppfyllas redan 2030. Detta bidrar till EU:s så kallade gröna giv, till en väl fungerande inre marknad och till den ekonomiska, sociala och geografiska sammanhållningen i EU.

Ministrarna antog en allmän inriktning som skyndar på utveckling och användning av intelligenta transportsystem, ITS. ITS spelar en viktig roll i automatiserade och multimodala transportsystem som kan erbjuda tjänster inom till exempel trafikledning. Det är också ett verktyg för att öka effektivitet, hållbarhet och ökad trafiksäkerhet.

Även flyget behandlades och rådets allmänna inriktning innebär en gradvis ökning av mängden hållbara flygbränslen i fossilt jetbränsle från och med den 1 januari 2025. Kravet startar på miniminivån två volymprocent hållbara bränslen och höjs vart femte år fram till 2050 för att då ligga på 63 volymprocent. Därutöver får medlemsländerna sätta högre nationella krav under vissa förutsättningar. Kraven omfattar minst 95 procent av all trafik som avgår från en flygplats i EU.

För sjöfarten ställer rådets allmänna inriktning också krav på sjöfartsbränslen. Slutsatserna omfattar alla fartyg över en viss storlek som anlöper till, avgår från eller ligger i en hamn i EU. Med start 2025 ställs det krav på att växthusgasintensiteten i fartygsbränslen ska minskas. Värdena skärps sedan vart femte år. Det ställs även krav på att vissa fartyg måste koppla upp sig till landström när det ligger i hamn.

Om artikeln

Publicerad: 2022-06-08 13:30
Kategori: Nyheter
Taggar: bränsle EU Flyg Fossila Drivmedel Infrastruktur sjöfart Socialdemokraterna TEN-T Tomas Eneroth transporter Vägtransport