Vätgas istället för batterier? Foto: Proffs/arkiv. Vätgas istället för batterier? Foto: Proffs/arkiv.

Tre infrastrukturprojekt för alternativa bränslen får söka EU-medel

Regeringen tillstyrker att tre svenska infrastrukturprojekt får söka medel ur EU:s fond för ett sammanlänkat Europa (CEF). Två av projekten rör vätgasutbyggnad för tunga fordon och ett projekt rör laddinfrastruktur för lätta och tunga elfordon.

Det ska vara enkelt att välja klimatvänliga bränslen för såväl enskilda som yrkesförare och då är en väl utbyggd infrastruktur för alternativa bränslen avgörande.
– Projektansökningarna bidrar till ett sammanlänkat Europa och till att transportsektorns utsläpp minskar, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

Europeiska kommissionen har utlyst en möjlighet att ansöka om medel för infrastrukturprojekt som bidrar till utbyggnaden av infrastruktur för alternativa bränslen och till utfasningen av fossila bränslen i transportsektorn längs det så kallade TEN T nätet (transeuropeiska nätverket för transporter).

Trafikverket har samordnat ansökningsprocessen i Sverige och regeringen tar slutgiltig ställning till projekten innan ansökningarna lämnas in till EU:s fond för ett sammanlänkat Europa. Kostnaden för projekten är minst 36 miljoner euro, varav 10,8 miljoner euro söks i bidrag.

Följande tre projekt har beviljats söka medel ur fonden:
Green Alternatives for Transport Emission Reductions –Hydrogen. Projektet syftar till att fylla ”vita fläckar” för vätgasinfrastruktur i Sverige, Danmark och Tyskland. Infrastrukturen som byggs kommer bidra till att det blir fler bränslecellsdrivna vätgasbilar på vägarna framför allt bränslecellsdrivna vätgaslastbilar.

Bothnia H2 Hydrogen Refuelling Stations in the north of Sweden.
Målet är att inrätta sex tankstationer för vätgas i Umeå, Skellefteå, Luleå, Töre, Gällivare och Kiruna och två vätgasproduktionsanläggningar i Töre och Umeå.
Projektet syftar till att säkerställa produktion av grön vätgas, som genereras av el från vattenkraft, vind- och solenergi.

Expand-E General – Expanding Performance and Network Density –Electric.
Målet med projektet är att installera 1 046 laddningsstationer för lätta och tunga elfordon på 188 platser i 11 länder. Alla platser kommer att vara tillgängliga dygnet runt för allmänheten.