Transportstyrelsens framställan spolades av regeringen

Transportstyrelsen gjorde 2018 en framställan om förslag till lag och förordning om bland annat förbud mot manipulation av färdskrivare. När inget vidare sker ställer Magnus Jacobsson (KD) frågan till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S): "Varför har inte Transportstyrelsens framställan lett till någon åtgärd eller initiativ från regeringens sida?"

Nyligen kunde vi berätta om att tingsrätten lade ned ärendet mot Lars Prim vars fordon ertappats med manipulerade färdskrivare. Detta aktualiserade svårigheterna med att driva talan om företagsbot när det handlar om åkerier utanför Sverige.

Detta noterade även Transportstyrelsen som den 11 juni 2018 gjorde en framställan till regeringen om förslag till införande av lag och förordning om förbud mot manipulation av färdskrivare, ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister och ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare.

Transportstyrelsen föreslår följande
Det ska införas en lag som reglerar förbud mot gärningar som rör manipulation och manipulationsutrustning. Strängare ansvarsbestämmelser med upp till två års fängelse i straffskalan införs. Försök, förberedelse och medverkan till brott blir straffbart.

Det ska införas en förordning om förbud mot manipulation av färdskrivare. Förordningen innehåller kompletterande bestämmelser till lagen.

Det ska införas en förändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister. Ändringen reglerar att Polismyndigheten ska underrätta Transportstyrelsen om dom, beslut, strafföreläggande och föreläggande av ordningsbot som antecknas i register som avses i lagen (1998:620) om den registrerade har gjort sig skyldig till brott enligt lagen om förbud mot manipulation av färdskrivare.

Det ska införas ändringar i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, mm. I lagen om förbud mot manipulation av färdskrivare införs en straffbestämmelse som innebär att den som bryter mot artikel 32.3 förordningen E( nr 165/2014, ska dömas till böter eller fängelse i högst två år. Artikel 32.3 handlar om manipulation av färdskrivare. Som en följd av det ska ansvarsbestämmelsen för artikel 32.3 tas bort från 9 kap. 1§ förodrningen om kör- och vilotider samt färdskrivare, mm.

Magnus Jacobsson (KD), ställer i november 2020 frågan till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) angående Transportstyrelsens framställan om kriminalisering av användandet av utrustning för att manipulera färdskrivare. ”Varför har inte Transportstyrelsens framställan lett till någon åtgärd eller initiativ från regeringens sida?”

Tomas Eneroth svarar att vi ska ha ordning och reda på våra vägar. Det är en av viktigaste delarna i regeringens arbete på transportinfrastrukturområdet och vi har kommit en bra bit på vägen. Han fortsätter; Det är en av viktigaste delarna i regeringens arbete på transportinfrastrukturområdet och vi har kommit en bra bit på vägen. Sedan regeringen tillträdde 2014 har vi bland annat fått ett mobilitetspaket på plats i EU som innehåller skärpta regler för utstationering av förare, förarnas kör- och vilotider och förbättrade regler för cabotagetransporter inom EU.

En viktig del av detta är skarpare kontroller för att registrera när och var en lastbil har passerat en gräns och för att lokalisera lastnings- och lossningsverksamhet. Med införandet av smarta färdskrivare kommer detta ske automatiskt vilket kommer försvåra manipulationer av färdskrivare avsevärt.

Regeringen har också tillsatt en särskild utredare för att genomföra en översyn av reglerna om förverkande för att säkerställa att förverkandelagstiftningen är effektiv, ändamålsenlig och modernt utformad samt anpassad till Sveriges åtaganden inom EU och internationellt. Dessutom gav regeringen i augusti 2019 en särskild utredare i uppdrag att se över hur kontrollverksamheten av yrkestrafik på väg bedrivs och lämna förslag på förbättrande åtgärder, inklusive organisatoriska åtgärder, för att fler ska följa reglerna på området.

När det gäller Transportstyrelsens förslag, som bland annat avser att förtydliga systemet med kontroll och sanktioner vid manipulation av färdskrivare, finns det redan i dag flera olika lagrum som kan tillämpas när det gäller förfalskning av färdskrivardiagramblad och manipulation av färdskrivare.

Sammanfattningsvis kan konstateras att regeringen vidtagit flera åtgärder och initiativ för att motverka manipulation av färdskrivare, avslutas svaret.

Vad har då hänt i praktiken sedan Transportstyrelsens framställan?
– Inte ett skit, säger en bilinspektör vi talar med.