Foto: Genre. Foto: Genre.

Genomförande av direktivet om elektroniska vägtullsystem

I proposition från Infrastrukturdepartementet föreslås författningsändringar som genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 2019/520/EU av den 19 mars 2019 om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen, det så kallade EETS-direktivet.

De ändringar som föreslås i lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullsystem, innebär bland annat att lagen kommer att gälla elektroniska vägtullsystem där ett fordons passager registreras antingen genom utrustning som finns i fordonet, exempelvis en transponder, eller genom automatisk avläsning av ett fordons registreringsskylt.

Vissa skyldigheter för aktörerna i det europeiska elektroniska vägtullsystemet (EETS), dvet vill säga avgiftsupptagare, EETS betalningsförmedlare och EETS-väganvändare, tillkommer eller ändras.

Kravet på en EETS-betalningsförmedlares täckning av vägtullområden ändras. Det införs vidare bestämmelser som syftar till att underlätta gränsöverskridande informationsutbyte av
uppgifter om fordon och ägare eller innehavare av fordon när det behövs för att kunna ta ut eller driva in en vägtull.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.