Fordonet på bilden har inget med artikelinnehållet att göra.

Thomas Morell (SD):

”Högt bränslepris banar väg för olaglig och oseriös transportverksamhet”

Sedan nyår har sverigedemokraten Thomas Morell hunnit med att lämna in tre interpellationer. Två till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och en till energiminister Khashayar Farmanbar (S). Frågorna gäller allt från snöröjning till höga bränslepriser.

I sin första interpellation ta Thomas Morell avstamp i en rapport från Maskinentreprenörerna som menar att 93 procent av deras medlemskår har tappat intresset för att ta uppdrag inom snöröjning. Den interpellationen har vi beskrivit i en tidigare artikel som du kan läsa här.

Den andra interpellationen handlar om att FN:s regionala kommissioner och Världshälsoorganisationen har uppmanats att utarbeta en global plan för trafiksäkerhet tillsammans med samarbetspartner. Målet med den är att halvera antalet trafikdödade fram till 2030, ett mål som Thomas Morell menar ”kräver stora insatser från alla inblandade”.

Men Morell vill att det svenska folket, beslutsfattare och politiker behöver informeras om vad den globala planen samt samordningen av den och implementeringen innebär globalt och i Sverige. ”Än så länge är informationen från Trafikverket bristfällig”, skriver Morell och frågar därför Tomas Eneroth hur han tänker göra för att ”tillse att information läggs fram om innebörden av samordning och implementering av den globala trafiksäkerhetsplanen globalt och för Sverige?”.

Den senaste interpellationen adresserar Thomas Morell energiminister Khashayar Farmanbar och den handlar om de höga bränslepriserna.

Till exempel skriver Morell att Sverige har det högsta dieselpriset i världen. ”Att de höga bränslepriserna får dramatiska konsekvenser för vårt näringsliv och inte minst privatpersoner står utom allt rimligt tvivel”, förklarar han.

Morell påtalar vidare att regeringen ofta hävdar ”att höga priser leder till miljöförbättring och att vi måste styra över till mer klimatneutrala alternativ”.

Ingen ifrågasätter miljömålen, skriver Morell, men påpekar att metoderna att nå dit är direkt kontraproduktiva. ”Med det höga priset på den svenska miljödieseln och HVO styrs alltmer över till fordon som utför transporter olovligen i Sverige. Dessutom sker en omfattande insmuggling av diesel från forna öststater, där det förekommer mobila tankstationer runt om i landet.”.

Med andra ord får regeringens strategi rakt motsatt effekt än det man vill uppnå. ”Det höga bränslepriset banar väg för olaglig och oseriös transportverksamhet i Sverige, och de seriösa transportföretagen får en omöjlig konkurrenssituation”, förklarar Thomas Morell.

Morell menar att de höga bränslepriserna är en stor utgiftspost även för privatpersoner. Och att det i sin tur innebär att de sliter på sin gamla bil så länge det är möjligt.

”Även här uteblir den effekt man faktiskt vill uppnå”, förklarar Thomas Morell och frågar avslutningsvis Khashayar Farmanbar ”Avser regeringen att vidta åtgärder för att balansera det höga bränslepriset så att vi hamnar på samma nivå som jämförbara länder i Europa?”.