Foto: MHF och Trafikverket.

Trafikverket saknar politiska instruktioner om fortsatt arbete med alkobommarna

Regeringen gav Trafikverket i uppdrag att införa nykterhetsanläggningar i våra hamnar. Uppdraget är nu avslutat, men pandemin har påverkat uppdraget. Pandemin verkar vara på väg åt rätt håll nu, men trots det och trots att Trafikverket har föreslagit en fortsättning av uppdraget, har de inte fått någon politisk respons i form av nya instruktioner.

Införandet av stationära alkobommar i våra hamnar, har varit aktuell länge och många debatter har förts i riksdagen. Efter de lyckade testerna med alkobommar under åren 2013-2015, gav regeringen Trafikverket i uppdrag att införa anläggningar för nykterhetskontroll. Slutrapporten kom den 22 december 2020.

Men alkobommarna dröjer, konstaterar Tomas Jonsson, chef för MHF:s testlaboratorium.
– Man har också helt släppt möjligheten för polisen, tullverket och Kustbevakningen att använda automatiserade nykterhetskontroller eftersom en alkobom är att betrakta som våldsanvändning. Resonemanget verkar gå ut på att har man redan personal på plats, så kan de lika gärna genomföra manuella kontroller, säger Tomas Jonsson som menar att alkobommar inte är annorlunda än en stationär fartkamera, ATK.

Vi frågar Trafikverket varför alkobommarna dröjer. Pandemin är en förklaring.
– En anläggning av denna typ har varit i drift i Göteborgs Energihamn under perioden augusti 2019 till mars 2020 då den togs ur drift på grund av situationen med coronapandemin. Detsamma gäller en anläggning som var i drift i Trelleborgs hamn från januari 2020 till mars 2020 då även den togs ur drift på grund av rådande situation med risk för spridning av coronaviruset, säger Trafikverket.

Ett införande av trafiksäkerhetskontrollanter skulle göra att etableringen av kontrollplatser i hamnar och andra lämpliga trafikmiljöer skulle kunna intensifieras med stora trafiksäkerhetsvinster som följd. Av det skälet har Trafikverket och Polismyndigheten tillställt en gemensam hemställan till Regeringskansliet i syfte att utreda frågan om Trafiksäkerhetskontrollanter.
– Frågan utreds nu som en del i utredningen om effektivare kontroller av yrkestrafik på väg, kommittédirektiv, dir.nr 2019:5, säger Trafikverket.

I flera hamnar, bland annat Kapellskärs, Karlskronas, Karlshamns, Värtahamnen och Stadsgårdens hamn, är planering, projektering och etablering av kontrollanläggningar påbörjade. På grund av rådande situation med risk för spridning av coronaviruset har Polismyndigheten beslutat upphöra med sina rutinmässiga alkoholutandningsprover. Detta har fått till följd att de anläggningar som tagits i drift nu är avstängda och de hamnar som har anläggningar klara att ta i drift eller som håller på att planeras, avvaktar Polismyndighetens agerande i frågan.
– Resultat av genomförda kontroller i Göteborgs energihamn och Trelleborgs hamn indikerar att förekomsten av rattfulla förare är på samma nivå i dessa hamnar som för det övriga vägnätet i Sverige, säger Trafikverket.

Trafikverket rekommenderar ett fortsatt arbete i form av att trafiksäkerhetskontrollanter införs och att Trafikverket får i uppdrag att fortsätta införandet av funktionella kontrollplatser att användas av kontrollmyndigheterna och trafiksäkerhetskontrollanter i hamnar med färjetrafik – förutsatt att
verksamheten långsiktigt går att säkra ur ett smittskyddsperspektiv.

Trafikverket har föreslagit hur en eventuell fortsättning av uppdraget skulle kunna se ut, men här tar det stopp, i alla fall just nu. Trafikverket har haft ett uppdrag som nu har avslutats. Bland annat på grund av pandemin kunde inte alla åtgärder fortgå på det sätt som ursprungligen planerades, men uppdraget är avslutat.
– Vi har inte fått någon respons på vårt förslag om fortsättning och det innebär att Trafikverket idag saknar politiska instruktioner för hur arbetet ska fortsätta och utvecklas. På grund av pandemin har det inte funnits rätt förutsättningar för att arbeta med frågan och det kan vara ett skäl till att regeringen inte har återkommit till Trafikverket, men om utvecklingen fortsatt går mot en normal situation i samhället så kommer frågan säkert att lyftas, avrundar Trafikverket.

Pandemin verkar vara på väg åt rätt håll nu och om Trafikverket skulle få ett sådant uppdrag/ instruktion, så finns förutsättningar för att starta upp arbetet igen.

Om artikeln

Publicerad: 2021-10-25 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Alkoblås Alkobommar Alkoholtest Drogfylla Drograttfylla MHF Pandemi Rattfylleri Rattonykterhet Regeringen Trafikverket