Inrikesminister Mikael Damberg (S), ska svara på vilka åtgärder han avser vidta för att säkerställa kompetensen hos åklagarmyndigheten. Foto: Riksdagen/Åklagarmyndigheten, montage Inrikesminister Mikael Damberg (S), ska svara på vilka åtgärder han avser vidta för att säkerställa kompetensen hos åklagarmyndigheten. Foto: Riksdagen/Åklagarmyndigheten, montage

Interpellation

Morell ifrågasätter kompetensbrist hos åklagarna

Datumet till trots, är det inget aprilskämt när vi den 1 april berättar att en åklagare hävde ett beslag av en dubbelmanipulerad dragbil. Det initierade riksdagsledamot Thomas Morell (SD) att av inrikesminister Mikael Damberg (S) få svar på vad denne ämnar vidta för åtgärder för att säkerställa kompetensen inom åklagarmyndigheten.


Den 1 april berättade vi om hur en åklagare hävde ett beslag av en dubbelt manipulerad dragbil då hon ansåg att en teknisk undersökning var ”oproportionerligt”. På det temat har nu Thomas Morell skrivit en interpellation till inrikesminister Mikael Damberg.

Thomas Morell inleder sin interpellation med att åklagare gång på gång lägger ner fall där grova brott inom transportsektorn har rapporterats av poliser. Det handlar om körning på annan förares förarkort, brott mot cabotagereglerna, manipulerade färdskrivare och manipulerad AdBlue-utrustning.

Han beskriver AdBlue-utrustningen och att den är en förutsättning för att fordonet i vissa fall ska klara de utsläppsgränser som krävs för att fordonet ska få brukas i trafik. Det är avgasutsläppen av koloxid (CO), kolväten (HC), kväveoxider (NOx) och partiklar som styr klassningen och vilken utrustning som ska ingå i den avgasrenande utrustningen. Att manipulera denna utrustning gör att utsläppen blir avsevärt högre och att utsläppen är avgörande för vilken skatteklass fordonet ska hamna i.

Dessutom är handlingen att manipulera utrustningen straffbelagd. Likaså är det avgörande för vilken skatteklass fordonet ska hamna, skriver han.

Thomas Morell beskriver för statsrådet hur färdskrivare manipuleras varvid regelverket för kör-och vilotider sätts ur spel när en förare kan köra långt mer än vad som är tillåtet. En uttröttad förare är ett hot mot trafiksäkerheten och utsätter dessutom seriösa åkerier för osund konkurrens.

Otillåten cabotagetrafik är ytterligare ett problem för den seriösa åkerinäringen eftersom aktörer utför godstransporter inom landet som är i strid med regelverket.

När han avrundar, återvänder han till fallet i vår artikel som när det stoppas visar sig vara behäftat med inte bara en av de uppräknade överträdelserna, utan samtliga. Man kan då tycka att det skulle leda till kännbara straff, men istället lägger åklagaren ner hela ärendet med motiveringen ”Jag ansåg inte att det var en proportionerlig åtgärd i förhållande till vilka brott som chauffören var misstänkt för.”

Den motiveringen skriver Thomas Morell är ytterst märklig. Vad värre är, så är det inte första gången det här händer. Det är vid åtskilliga tillfällen åklagare valt att lägga ner liknande ärenden med samma motivering. Det tyder på en omfattande kompetensbrist inom åklagarmyndigheten och det leder till att allmänheten tappar förtroendet för vårt rättssystem. Vi kan åtminstone konstatera ett allvarligt systemfel inom åklagarväsendet.

Kan utländska aktörer komma till Sverige och göra i princip som de vill utan att det får konsekvenser, tappar inte bara allmänheten förtroendet, det innebär också att poliser slutar att rapportera även uppenbara fall av brott. Resultatet av ett polisingripande blir ändå att ärendet läggs ner. För en rättsstat är den utvecklingen katastrofal.

Med hänvisning till textens innehåll, ställer Thomas Morell följande fråga till inrikesminister Mikael Damberg:
”Vilka åtgärder avser regeringen vidta för att säkerställa kompetensen hos åklagarmyndigheten inom vägtrafikområdet och i synnerhet gällande den lagstiftning som rör yrkestrafik?”

Om artikeln

Publicerad: 2021-04-07 08:42
Kategori: Nyheter
Taggar: Adblue Åklagarmyndigheten Beslag Färdskrivare Interpellation Manipulation Socialdemokraterna Sverigedemokraterna