PostNord siktar på fossilfritt 2030

Helsingborg och Uppsala har nu fossilfria leveranser

De senaste åren har Postnord gjort stora satsningar för att skapa hållbara och klimatsmarta leveranslösningar. En stor del av denna satsning handlar om övergången från fossila till förnyelsebara drivmedel. Med ett sikte på fossilfrihet 2030 blir nu Postnords leveranser i Helsingborg och Uppsala helt fossilfria. Vi ställer även frågan om underleverantörernas tunga transporter omfattas av klimatarbetet.


För att nå målet om fossilfrihet 2030 kommer Postnord successivt investera i en fordonsflotta och en infrastruktur för förnybara drivmedel. Man har också påbörjat en övergång till en fossilfri leveransverksamhet i Sveriges största städer. I de fossilfria områdena, idag Södermalm i Stockholm och delar av Malmös innerstad, sker alla leveranser med fordon som drivs av förnybar energi, inom de miljözoner som kommunen satt.

Nu meddelar Postnord att ytterligare två städer leveransverksamhet ska bli fossilfria – Helsingborg och Uppsala.

Postnords fossilfria leveransverksamhet innebär att all transport av paket inom kommunens miljözoner sker med cykel, elfordon eller med fordon som drivs med förnybara drivmedel. Postnord har sedan länge levererat med elcyklar samt andra el och gasfordon och ersätter nu diesel med HVO100 i tidigare dieseldrivna distributionsfordon inom dessa miljözoner.

Omställningen till en fossilfri leveransverksamhet i de två städerna kommer att ske i slutet på mars 2021. Samtliga tjänster och leveranser, både leveranser till mottagare och företag, faller inom ramen för omställningen. Även butiksleveranserna är fossilfria. Under året kommer fler städer och stadsdelar att stegvis bli fossilfria.

Kort om Postnords omställning till fossilfria alternativ:
– 36 procent av Postnords svenska fordonsflotta drivs på el och ställer kontinuerligt om till fler. Många av koncernens medarbetare använder också cykeln i sitt dagliga arbete.
– Postnord använder biodrivmedel så långt som möjligt. Andelen förnybara bränslen för Postnords egna och inköpta transporter ökade från cirka 24 till 27 procent under 2020.
– Tåg istället för flyg. 63 procent av brevförsändelserna skickas med tåg.
– Alla Postnords förare utbildas i sparsam körning.

Hur är det då med era underleverantörer inom det tunga segmentet? Linkekipage, 24-meter, trailers? Hur arbetar bi där för att fasa ut fossila bränslen? Är det realistiskt att anta att, med nämnda ekipage, klimatneutralitet kan uppnås? Eller räknas inte kontrakterade underleverantörers fordon in i klimatmålet ni har satt?

Postnord svarar:
Postnords klimatpåverkan utgörs av all den energi vi använder för våra egna transporter och terminaler, våra tjänsteresor och köpta transporter av alla slag, alltså även våra avtalade åkerier. Det enda sättet för oss att nå fossilfrihet 2030, alltså att all den energi vi köper direkt eller indirekt till vår verksamhet är fossilfri, är genom att arbeta tillsammans med våra leverantörer.

De säger vidare:
Samarbetet med våra leverantörer är centralt i omställningen och vi kommer att behöva utvecklas tillsammans med dem för att ställa om. Dels handlar det om att driva utvecklingen mot ännu fler fordon som drivs av förnybara drivmedel hos våra leverantörer, dels handlar det om att befintliga fordon ska tankas med biodrivmedel. Vi har väldigt detaljerad uppföljning och full spårbarhet avseende drivmedelsanvändning i våra egna transporter, men behöver förfina uppföljning och spårbarhet avseende tankade drivmedelsvolymer för köpta transporter. Det arbetet pågår. Uppföljning och spårbarhet är centralt för att kunna utveckla och ställa om, inte minst för att veta var det finns brister och utmaningar.

Om artikeln

Publicerad: 2021-03-30 11:44
Kategori: Nyheter
Taggar: Elektrifiering Fossilfritt Klimatmål Klimatneutral PostNord transporter