Magnus Jacobsson (KD), säger att vi bygger en klasskillnad mellan stad och land på våra vägar. Foto: Riksdagen

Magnus Jacobsson (KD) i interpellation:

”Rädda våra vägar”

Efter att Transportföretagen i en omfattande rapport pekat på det underfinansierade underhållsarbetet för Sveriges vägnät har Magnus Jacobsson lämnat in en interpellation till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).


Transportföretagen har den 26 januari publicerat rapporten ”Långsiktiga effekter av ett underfinansierat vägunderhåll”. I rapporten beskriver rapportförfattaren Kristin Eklöf de mycket allvarliga konsekvenserna av att vi låter landets vägar förfalla.

Magnus Jacobsson.
– Rapporten tydliggör hur vi nu bygger in en klasskillnad mellan stad och land på våra vägar. Med otillräcklig finansiering tvingas Trafikverket göra hårda prioriteringar och landsbygden blir lidande, säger han.

Konsekvensen blir att storstadsvägar med hög trafik, vägar som bildar sammanhängande stråk genom Sverige och vägar för arbetspendling och dagliga resor prioriteras. Samtidigt försämras tillståndet på lågtrafikerade vägar.

Eklöf konstaterar att under nuvarande prioritering förväntas underhållsskulden öka från 19,7 miljarder kronor 2020 till 41,8 miljarder kronor 2030. Misskötseln av vårt vägnät har, enligt Eklöf, gjort att en återställandepolitik som vänder utvecklingen skulle kräva att underhållsbudgeten ökade med 2 miljarder per år, från 3,4 till 5,4 miljarder.

Om inte underhållsnivån förbättras kommer, enligt rapporten, andelen mycket dåliga vägar att öka från 13 procent år 2020 till 32 procent år 2030. Det är lågtrafikerade vägar på landsbygden som främst drabbas av den låga underhållsnivån och därmed blir alltmer eftersatta. Samtidigt gör prioriteringen av högtrafikerade vägar i storstäder att dessa kan hålla en relativt god standard. Vi står då med ett tudelat vägnät med en polarisering mellan stad och landsbygd.

Dåliga vägar försämrar mobiliteten på landsbygden med konsekvenser på arbetsmarknaden i form av uteblivna företagsetableringar.
– Särskilt allvarligt med den försämrade vägkvaliteten är riskerna för trafikolyckor, säger Magnus Jacobsson.

Magnus Jacobsson säger vidare att trots att Miljöpartiet anser att våra vägar är färdigbyggda behövs det krafttag för att utveckla och upprätthålla vårt vägnät.

Vad vill du ha för svar av Tomas Eneroth, frågar vi Magnus Jacobsson.
– Jag efterlyser en kursändring. Nu säger Miljöpartiet, som är ett av regeringspartierna, ”att Sveriges vägar är färdigbyggda”. Socialdemokraterna låter de Gröna hållas och vårt vägnät förfaller. Våra vägar förtjänar en upprättelse med anslag som hämtar igen år av försummelse, avrundar han.

Frågorna han ställer till Tomas Eneroth är:
1) Avser ministern att i arbetet med den nationella infrastrukturplanen verka för att avsätta tillräckliga resurser för att bryta underfinansieringen av väginfrastrukturen?
2) Avser ministern att verka för att återupprätta en jämlik, hög vägstandard i hela landet?

Vill du läsa hela interpellationen, gör du det här.