Foto: Bernt Rostad

Nej till 50 motioner om yrkestrafik och taxi

Riksdagen sade den 5 februari nej till cirka 50 motioner från den allmänna motionstiden 2019 om yrkestrafik och taxi (TU6). Anledningen är bland annat att arbete redan pågår med det så kallade mobilitetspaketet samt med en utredning om effektivare kontroller av yrkestrafik på väg.

Motionerna måste anses som angelägna för transportindustrin, inte minst i Sverige. Ämnena har diskuterats i många år och även om framsteg gjorts, har stegen varit för små, för avvaktande och för försiktiga.

Denna gång kan Riksdagen göra det enkelt för sig när de avslår samtliga motioner och sätter allt i långbänk igen genom att hänvisa till den nationella utredningen som nyligen startats och genom att invänta den slutgiltiga omröstningen av mobilitetspaketet.

Motionerna som kommer från en blandning av de politiska partierna, har bland annat rört:
– Lika villkor inom åkerinäringen i EU
– Kontroller och tillsyn av åkerinäringen
– Avvikelser från kör- och vilotidsreglerna
– Sanktionsavgifter
– Sanktioner mot miljöförseelser och efterlevnad av bestämmelser om miljözoner


Andra områden som motionerna tog upp och som är att betrakta som både viktiga och brådskande för godstransportindustrin, inte minst i Sverige, fick också ”kalla handen”, eller i vart fall fick sättas på bänken i väntan på mobilitetspaketet och den tillsatta nationella utredningen som startats.

Till dessa hör:
– Hindrande av fortsatt färd och tidsfrist för klampning
– Beställaransvar och cabotagetransporter
– Behörigheter och yrkeskompetensbevis för yrkesförare
– Säkra rast- och uppställningsplatser

Samtliga motionsförslag om regleringen av åkerinäringen inom EU fick alltså avslag i Riksdagen. Det motiveras av trafikutskottet som pekar på det ”pågående arbetet på EU-nivå och att Sverige har intagit en aktiv och tydlig hållning i detta arbete för att främja konkurrens på lika villkor. Mot bakgrund av den pågående processen finner utskottet för närvarande inte anledning att ta något initiativ i frågan”.

I motionen om översyn av kombidirektivet lyfte motionärerna att aktörer från andra EU-länder på svenska kombiterminaler bedriver stadigvarande verksamhet utan kontroll eller uppföljning. Definitionen av kombitrafik anser de verkar tillämpas helt utifrån oseriösa åkeriers vinstintresse utan hänsyn till miljö- trafiksäkerhets eller arbetsmässig hänsyn.

Kombidirektivet beskrivs av motionärerna som ”otydligt” och ”komplicerat” och som en orsak till osund konkurrens och social dumpning.

Motionerna om cabotagetrafiken handlade om striktare regler för den trafiken då den länge snedvridit konkurrensen, inte bara av oseriösa aktörer utan även i sin nuvarande utformning.


Trafikutskottet hänvisar i det till att det handlar om gränsöverskridande transporter varför gemensamma åtgärder på EU-nivå krävs och det är tydligt att utskottet hyser en tilltro till nuvarande mobilitetspaket där vi exempelvis finner nyheten att reglerna för tillträde till den europeiska marknaden för godstransporter på väg, liksom reglerna för kör- och vilotider, kommer att utvidgas till att omfatta lätta lastbilar (nyttofordon på över 2,5 ton) som används i internationella transporter med en övergångsperiod på 21 månader för marknadsövervakningen och till mitten av 2026 för regler om färdskrivare och kör- och vilotider.

Utskottet hänvisar även till den pågående, nationella utredningen som nyligen startats och som ska ge svar på hur effektivare kontroller av yrkestrafik på väg ska uppnås.

Vill du läsa sammanfattningen i sin helhet, gör du det här.


Om artikeln

Publicerad: 2020-02-06 10:46
Kategori: Nyheter
Taggar: EU Godstransporter Infrastrukturminister Mobilitetspaketet Motioner Riksdagen Yrkestrafik