Mycket på ”G” inom den nationella godstransportstrategin

Det händer mycket kring godstrafiken under 2019 och i början av 2020 kommer flera regeringsuppdrag att redovisas. Det kan vara svårt att ha koll på allt, men här tar vi upp en del av vad som pågår.

Det är Infrastrukturdepartementet som berättar om vad som är pågående inom ramen för den nationella godstransportstrategin. Bland annat redovisar Boverket sin kartläggning av hanteringen av godsrelaterade transporter i den fysiska planeringen med en nationell vägledning för en utvecklad planering och samordning av godstransporter.

Trafikverket kommer att slutredovisa hur transporter relaterade till e-handel kan effektiviseras. Trafikverket gör sin årliga redovisning av uppdrag kopplade till godstransportstrategin som löper under längre tid. Trafikanalys presenterar uppföljningen av genomförandet.

Regeringen har beslutat om nya uppdrag till Trafikverket kopplade till genomförandet av den nationella godstransportstrategin.

Trafikverket ska återrapportera hur arbetet med att genomföra de åtgärder som redovisades i rapporten Bättre förutsättningar för sjöfart och järnväg fortskrider.

Trafikverket ska redovisa hur arbetet med längre och tyngre tåg fortskrider. Uppdraget ska redovisas den 1 september 2020.

Trafikverket ska redogöra för hur utveckling och implementering av projektet Marknadsanpassad planering av kapacitet (MPK) och andra till detta kopplade utvecklingsprojekt fortlöper. Uppdraget ska redovisas den 29 maj 2020 och den 30 oktober 2020.

Trafikverket ska redogöra för vilka åtgärder som myndigheten avser att vidta för att avhjälpa brister i den långsiktiga kompetensförsörjningen inom järnvägssektorn. Uppdraget ska redovisas 2 mars 2021.

Trafikverket ska upprätta en genomförandeplan avseende hur delar av det statliga vägnätet avses att upplåtas för bärighetsklass 4 (BK4). Trafikverket ska även redogöra för hur myndigheten bidrar med generell information till kommuner och andra väghållare i frågor rörande upplåtande av vägnät för BK4. Uppdraget ska redovisas den 23 april 2020.

Under 2019 har drygt tio regeringsuppdrag som är kopplade till den nationella godstransportstrategin redovisats helt eller delvis. Det rör sig om allt från drönare till horisontella samarbeten och åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för godstransporter med sjöfart och järnväg.

En handlingsplan för ökad inrikes sjöfart och närsjöfart har tagits fram och analys av vilka hinder som finns för att öka de intermodala järnvägstransporterna och förslag på hur hindren kan undanröjas, har tagits fram. Förslag på en miljölastbilspremie har redovisats och regeringen och riksdagen har beslutat om en klimatpremie för sådana fordon i budgetpropositionen för 2020.

Stadsmiljöavtalen har öppnats för ansökningar som bidrar till samordning av godstransporter och förslag på att tillåta längre lastbilar har remitterats och bereds nu i Regeringskansliet. Regeringen har också gett en särskild utredare i uppdrag att se över hur kontrollverksamheten av yrkestrafik på väg bedrivs och lämna förslag på förbättrande åtgärder för att fler ska följa reglerna på området. I slutet av året redovisade även Trafikanalys en delrapport om e-handelns transporter.

Regeringens klimathandlingsplan beslutades det om den 17 december 2019. I planen utvecklar regeringen hur transportsektorns klimatpåverkan ska minska.

Här kan du läsa ännu mer om vad som är på gång.

Om artikeln

Publicerad: 2020-01-24 10:00
Kategori: Nyheter
Taggar: BK4 Godstransportstrategin Infrastrukturdepartementet Miljölastbilspremie Regeringen Trafikverket